Praktikguide

Vi har samlet en guide med de generelle informationer, du har brug for som oplæringssted. Du kan fx læse om refusion, løn og oplæringsaftaler. Du finder også info om, hvordan du bliver godkendt som oplæringsvirksomhed og informationer om, hvordan du indrykker en oplæringsopslag m.m

Før eleven starter i praktik hos jer, skal der laves en praktikaftale mellem jer og eleven. Det kalder man en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen gælder resten af elevens erhvervsuddannelse, herunder for alle efterfølgende praktik- og skoleperioder samt svendeprøven.

Aftalen er altid skriftlig og skal være underskrevet af begge parter, inden eleven møder i praktik. For flere informationer om uddannelsesaftale se her.

Den udfyldte uddannelsesaftale sender I til skolen, der registrerer den og sender en kopi til eleven, virksomheden og det faglige udvalg.

Ved slutningen af erhvervsuddannelsen udsteder skolen et skolebevis, og virksomheden udfylder en praktikerklæring. Skolebeviset og praktikerklæringen er – sammen med den afsluttede svendeprøve – grundlaget for at få udstedt svendebrevet.

Den løn som virksomheden skal betale eleven/lærlingen under praktikophold og skoleophold, skal være angivet i uddannelsesaftalen. Der kan være forskellige løn- og overenskomstforhold på de forskellige praktikvirksomheder.

Eleven er omfattet af ferielovens bestemmelser samt de almindelige bestemmelser om ferie, som er indeholdt i overenskomsten.

I praktikvirksomheden er eleven omfattet af den pågældende arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring under oplæring i virksomheden. Når eleven er på skoleophold, gælder samme regel. Anmeldelse af konkrete skader på skole eller i virksomhed skal foretages af arbejdsgiveren til eget forsikringsselskab.

Inden du finder din elev, skal din virksomhed godkendes som praktiksted af det faglige udvalg for den pågældende uddannelse. Det kan TECs uddannelseskonsulenter hjælpe med, ligesom vi hjælper med at finde og udvælge den rette elev til jer.

Kontakt en konsulent

De første tre måneder i virksomheden betragtes som gensidig prøvetid. Efter prøvetiden kan uddannelsesaftalen kun opsiges, hvis parterne er enige. Aftalen kan dog opsiges, hvis forudsætningerne for uddannelsesforholdet misligholdes af en af parterne. Ved tvistigheder mellem lærling og virksomhed, bliver sagen bragt for det faglige udvalg.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) yder økonomisk støtte til arbejdsgivere og elever. AUB har følgende støtteordninger til arbejdsgivere:

  • Lønrefusion under elevers skoleophold
  • Befordringstilskud i forbindelse med elevers skoleophold
  • Praktikpladstilskud ved særlige elevforløb
  • Støtte til udstationering af elever i udlandet og opsøgende arbejde i forbindelse hermes

Se de gældende satser og opdaterede informationer på borger.dk

Ansæt en elev/lærling

Vores konsulenter kan hjælpe dig med at finde en elev/lærling til din virksomhed. De kan også hjælpe med spørgsmål til godkendelse, lærlingeløn, tilskud m.v.

Kontakt en konsulent
TIL TOPPEN