Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Smed EUX.

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

Vi vil her beskrive den erhvervsfaglige studentereksamen som smed og omtales fremadrettet som EUX smed. EUX smed kan tages med specialerne rustfast smed og klejnsmed. Specialet vælges efter endt GF2. 

Forud for GF2 EUX smed har du gennemført og bestået 3 grundfag på C-niveau, som tages på EUX GF1. For at blive optaget på GF2 EUX smed uden først at gå på GF1, skal du have følgende fag: 

 

 • Dansk c-niv. - bestået 
 • Samfundsfag c-niv.  - gennemført 
 • Engelsk c-niv. - bestået 

 

Særligt om det smedefaglige: 

Uanset speciale er bæredygtighed et integreret element i uddannelsens teoretiske og praktiske smedetekniske emner. 

Grundforløb 2 

I undervisningen på grundforløbet arbejder du med smedetekniske emner, som veksler mellem praktiske elevprojekter, træning i svejsning, lodning, flammeskæring, anvendelse af værktøjer og betjening af udstyr og maskiner i værkstedet og praksisrelateret teoristof som eksempelvis valg af materialer, beregning af udfoldede længder, tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.  
 

Endvidere bestås følgende grundfag:  

 • Matematik c- niv 
 • Fysik c-niv 
 • Teknologi c-niv 

 

Grundforløbet omfatter også følgende fire certifikatfag:  

 • Førstehjælp 
 • Brandbekæmpelse 
 • Arbejdsmiljø ved svejsning og termisk skæring  
 • Varmt arbejde 

 

Hovedforløb 1-3 

Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder: H1-H3. På de tre hovedforløbsperioder modtages der undervisning i både de smedetekniske fag og moduler, som er beskrevet nedenfor, samt de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A niveau, som ligger i eux-fagpakken.  

Uddannelseslængde: 5 år med grundforløbene (4,5 EUD)  

A niv * = der vælges mellem engelsk og matematik på A niveau 

 

Den smedetekniske undervisning på hovedforløb 1-3 er planlagt omkring følgende moduler:  

Det selvvalgte projekt   

Du skal udvikle, fremstille og dokumentere en smedefaglig opgave. 

 

Obligatorisk værkstedsopgave   

I dette modul arbejder du med en obligatorisk opgave ud fra et udleveret tegningssæt. CNC-styrede maskiner indgår i opgaveløsningen. 

 

Materialeforståelse og svejsning   

Du arbejder med forskellige materialer samt kan udvælge egnede materialer til de givne fremstillingsopgaver. Du kan udføre svejseopgaver med anvendelse af forskellige svejsemetoder.  

 

Geometri, tegningsforståelse og dokumentation   

Du arbejder med tegningsforståelse, geometri, CAD-konstruktioner og pladeudfoldning. Du lærer at anvende et 3D CAD-program til at konstruere pladeudfoldninger og at fremstille tegningsdokumentation til CNC- bearbejdning.  

I undervisningen på grundforløbet og hovedforløbet tages der udgangspunkt i dine forudsætninger. 

Særligt om det smedefaglige: 

Samtlige smedefaglige projekter giver mulighed for forskellige fremgangsmåder og løsninger og åbner i deres grundform op for høj grad af differentiering. Dit faglige ståsted er med til at definere projektets løsning.  

På hovedforløb 1-3 vælger du det faglige niveau, du ønsker at gennemføre dine opgaver og projekter på. Dit valg af fagligt niveau tages i dialog med din faglærer.  

I det omfang det er meningsgivende, søges der et sammenspil mellem det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige.  

Det er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.  

Særligt om EO og EOP: 

På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, som øves i de smedetekniske moduler. Hvert hovedforløb har således Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i, med stigende krav til selvstændighed i opstilling af problemformulering og valg af metoder, at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.  

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På H1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På H2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På H3 kombineres der med Teknikfaget. 

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet skrives som en selvstændig større, skriftlig og tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt. 

Særligt om det smedefaglige: 
Smededelen på hovedforløbsmodulerne og grundforløb 2 er helhedsorienterede og tager udgangspunkt i smedeteknik 1-4 og de erfaringer, du og dine medstuderende har fra jeres virksomheder.  

Både den obligatoriske opgave og det selvvalgte projekt er helhedsorienterede og tværfaglige med fagligt fokus på eksempelvis bæredygtighed, innovation, tegning, arbejdsmiljø og smedefaglige metoder.  

Uddannelsen er praksis. Det, som er i fokus er, hvordan den teoretiske viden, den praktiske læring samt erfaringerne fra praktikken sammen skaber den viden, som er vigtig i nutiden og kan spille ind i de fremtidige behov i branchen.  

I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst, ligesom faget indeholder et praktisk element, hvor der er mulighed for at udmønte det teoretiske og metodiske stof i fysiske produkter og prototyper. 

Særligt om det smedefaglige: 

Det betyder, at teoriundervisning sigter mod anvendelse i din praksis. Undervisningen på grundforløb 2 og hovedforløb 1-3 veksler mellem teori og praksis, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der er altid praktiske opgaver i forbindelse med teoriundervisningen, og teori er altid en del af de praktiske opgaver eller projekter. Du skal således kunne omsætte teori til praksis og vide, hvilken faglig teori du skal bruge, når du arbejder i praksis. 

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på eux-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:  

 

 • at kunne opsøge ny viden og søge information 
 • at være vedholden i tilegnelsen af faglig viden 
 • at kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse 
 • at kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter 
 • at kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift 
 • at kunne inddrage viden fra forskellige fag 
 • at kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler 

 

Særligt om det smedefaglige: 

Dine faglærere arbejder struktureret med at give dig feed-up, feedback og feed-forward, som gives løbende og med udgangspunkt i dit faglige standpunkt. Feedbacken er både mundtlig og skriftlig alt efter, hvad der ligger til grund for evalueringen.  

 
Evalueringen tager udgangspunkt i følgende tre spørgsmål: 

 • Hvad er målene? (feed-up) 
 • Hvor står du i forhold til målene? (feed-back) 
 • Hvad kan du med fordel arbejde med for at nå målene og udfordre dig selv fagligt? (feed-forward) 

 

På hovedforløb 1-4 gennemføres der en evaluering af undervisningen. Du besvarer et spørgeskema digitalt. Når evalueringen er gennemført, gennemgår du og din faglærer evalueringen sammen. Der er særligt fokus på, hvad der fungerer godt i undervisningen, og hvad der med fordel kan ændres. 

Målene med evalueringen er: 

 • At øge din trivsel  
 • At skabe dialog mellem dig og din faglærer om indhold og form i undervisningen   
 • At sikre brugerinddragelse i uddannelser, der er i konstant forandring  

Særligt om EUX: 

EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, som er adgangsgivende til en række uddannelser på akademi- og videregående niveau som fx maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne eller universiteterne. Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, som for dig er studieadgangsgivende. Uddannelsen har en almendannende opgave i at forme faglærte, som kan bidrage til deres fags udvikling, og som kan reflektere over deres erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst. 

Særligt om det smedefaglige: 

Grundforløb 2 

Mål for undervisningen i smedetekniske emner er med fokus på de forskellige discipliner såsom svejsning, lodning, flammeskæring, anvendelse af værktøjer og betjening af udstyr og maskiner i værkstedet og praksisrelateret teoristof som eksempelvis valg af materialer, beregning af udfoldede længder, tegningsforståelse, arbejdsmiljø og kvalitetskontrol.  

Smedeuddannelsens Hovedforløb 1 – ”Alle tiders smed”  

Hovedforløb 1 er det første skoleophold i hovedforløbet og har fokus på de grundlæggende kompetencer, som er fælles for alle specialerne i smedeuddannelsen samt bygningsstål/EN1090. Endvidere er der fokus på innovation under det selvvalgte projekt.  

Smedeuddannelsens Hovedforløb 2 – ”Den teknologiske smed”  

Hovedforløb 2 er det andet skoleophold i hovedforløbet og har fokus på pladebearbejdning og CNC-teknologi, herunder automatiseret svejsning samt innovation og CNC-produktion under det selvvalgte projekt. På hovedforløb 2 arbejder de rustfri smede med opgaverne i rustfrit stål.  

Smedeuddannelsens Hovedforløb 3 – ”Smeden som specialist”  

Hovedforløb 3 er det tredje skoleophold i hovedforløbet og har fokus på kompetencerne som specialist inden for uddannelsens forskellige specialer samt innovation under det selvvalgte projekt.  

Smedeuddannelsens Hovedforløb 4 – ”Smeden til svendeprøve” 

Hovedforløb 4 er det sidste skoleophold i hovedforløbet og har fokus på kompetencerne i uddannelsens forskellige specialer.  

Svendeprøven består af et selvvalgt projekt, som løses individuelt. Projektet omfatter både en skriftlig del (teknisk dokumentation) og en praktisk del. Endvidere indgår der en obligatorisk fremstillingsopgave, som ligeledes løses individuelt. Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side. 

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på eux-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på c-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen. 

Særligt om det smedefaglige: 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform.  

På grundforløbet får du en samlet standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag samt i hvert af grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt i en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.  

På hovedforløbene bliver du bedømt i fagene Smedeteknik 1 – 4. Du afslutter dit hovedforløb med det selvvalgte projekt, der er bedømmelsesgrundlaget for den afsluttende karakter. 

Svendeprøven: 

Svendeprøven består af en lodtrækningsopgave, du udfører på værkstedet samt et selvvalgt projekt, hvor du selv laver arbejdstegninger og udfører dit projekt på værkstedet. Svendeprøven har en varighed på 5 uger. I den afsluttende uge bliver dine opgaveløsninger bedømt af 2 skuemestre samt din lærer, du har haft på svendeprøven.  

Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.   

TIL TOPPEN