Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Lageruddannelsen samt for Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Lageruddannelsen

I et globaliseret digitalt samfund, hvor bestilling af varer fra hele verden typisk foregår med et klik med en mus, er det vigtigt, at der findes kompetente medarbejdere, der kan holde styr på varer og logistik. 

På lager- og logistikuddannelsen lærer du at håndtere varer fra det enkelte produkt til hele paller. Du lærer hele ordreflowet og papirgangen fra kunden bestiller varen, til kunden modtager sine varer. For at holde omkostningerne i bund, er det ligeledes vigtigt, at du også lærer om de økonomiske aspekter omkring et lager og omkring det at sende og modtage varer.  

Når du arbejder på et lager, kommer du til at håndtere mange tons varer. Derfor er det vigtigt, at du tænker over, hvordan du belaster din krop. Derfor vil fag som førstehjælp, ergonomi og sundhed også være fag, du kommer i berøring med. 

Hvis du går med ambitioner om at være i en lederfunktion på et lager, har du mulighed for at bygge på lager- og logistikuddannelsen med en disponentuddannelse. Den tager ca. et år ekstra, hvor du bliver klædt på til at kunne tage et større ledelsesmæssigt ansvar. 

Gennem uddannelsen vil du fagligt opleve en progression, der spænder fra begynder niveau til avanceret niveau. Vi sikrer dermed, at du og alle andre elever har mulighed for at følge med samt opnår den ønskede progressive udvikling. Undervisningen skifter mellem teori og praksis, så din læring får mulighed for at rodfæste sig. Undervisningen tager dermed udgangspunkt i Kolbs læringscirkel, hvor også refleksion er en essentiel del af læringsprocessen. 

Du kan læse nærmere om de enkelte undervisningsforløb på vores læringsplatform itslearning, se forløbene nederst på hjemmesiden under den detaljerede LUP. 

Samarbejde: 

Som en del af den faglige dannelse er det vigtigt, at du kan arbejde sammen med andre elever. I takt med undervisningens niveauprogression vil fokus i højere grad være på, at du bliver mere og mere løsningsorienteret. Du vil derfor starte med at kunne genkende, gengive og medvirke til, at du kan planlægge, begrunde og koordinere. Du vil derfor også opleve en progression i.f.t. samarbejde. 

 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

I en verden, hvor varer flytter sig hurtigere fra producent til forbruger, og hvor logistik spiller en større rolle end nogensinde før, er der behov for mellemledere, der kan motivere og lede arbejdet på de enkelte lagre.

På disponentuddannelsen bygger du derfor videre på din lager- og logistikuddannelse og din praktiske erfaring med arbejdet på lager. Der bliver derfor, i modsætning til lageruddannelsen, lagt stor vægt på ledelse og motivation. Derudover stifter du bekendtskab med emner som ressourceplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring og brancherettet fremmedsprog.

Uddannelsen er teoretisk funderet, og vil primært være projektorienteret, hvor du både kommer til at arbejde individuelt og i grupper.

For at opnå det faglige niveau vil din lærer fungere som konsulent og sørge for, at du får den nødvendige vejledning og coaching til at gennemføre dine projekter.

Lageruddannelsen

På grundforløbet differentieres der ud fra rød, gul, grøn konceptet, hvor fokus ligger på opgaveløsningen. 


På hovedforløbet differentierer vi med fokus på din faglige dannelse. Differentieringen vil derfor være mere formativ og mere tage form af samtaler. 
 


På lageruddannelsen på TEC er vi i gang med en større digitaliseringsproces. Det betyder, at vi kan tilbyde uddannelsens fag med fokus på flere forskellige læringsstile, således at læringen foregår i et multimodalt miljø. Eksempelvis lærer nogle elever bedst ved at lytte. Derfor bestræber vi os på, at alle tekster er indtalt som et supplement til den skrevne tekst.
 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

Undervisningen vil i sin grundform tage udgangspunkt i dialogmodellen. Dette har et dannelsesmæssigt perspektiv, idet du her vidensmæssigt bliver anset som ligeværdig med læreren. Ydermere vil fokus være at skabe et læringsrum, hvor deltagerne føler sig trygge til at turde tage de udfordringer, de møder.

Lageruddannelsen

Til trods for, at fagene på uddannelsen er opdelt, er uddannelsen alligevel stilladseret således, at du oplever en progression, hvor de enkelte fag bygger oven på hinanden.  

Hvor uddannelsens første del tager udgangspunkt i selve lagerarbejdet, tager uddannelsens anden del udgangspunkt i den administrative del af det at arbejde på et lager. 

 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

Disponentuddannelsen bygger videre på lager- og logistikuddannelsen. Du vil derfor, efter endt uddannelse, opnå en større helhedsforståelse af hele lagergerningen, hvor du også kan anskue lagerarbejdet med et øget ledelsesperspektiv.

Som kommende mellemleder er det vigtigt dels at kunne netværke samt tage hensyn til andre brancher. Dele af fagene vil derfor være samlæst med transportdisponentuddannelsen, hvor I kommer til at lave projekter i fællesskab.

 

Lageruddannelsen

Undervisningen foregår i realistiske miljøer, der i videst mulige omfang forsøger at visualisere et reelt lagermiljø. Du bør derfor kunne se en kobling mellem skole og læreplads. 

 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

Undervisningen er primært case-baseret og vil derfor tage udgangspunkt i netop din virksomhed.  Du kommer til at lave opgaver, hvor din virksomhed er omdrejningspunktet. Derudover laver vi også virksomhedsbesøg, hvor vi besøger nogle af jeres virksomheder.

Lageruddannelsen

På hoved- og grundforløbet vil differentieringen være rettet mod din faglige dannelse og tage form af samtale. Denne samtale vil også indeholde feedbackens tre elementer (Feedup – feedback og feed forward), således at du er klædt på til det videre forløb af uddannelsen. Frem for en decideret bedømmelse vil feedbacken mere tage form af ligeværdig dialog. 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

Under hele uddannelsen vil dine undervisere give dig løbende feedback. Derudover vil dine lærere give dig individuel coaching undervejs således at du oplever, at vi kommer hele vejen rundt om dine projekter.

Lageruddannelsen

Målet for undervisningen er, at du opnår en generel forståelse for - samt kompetence til - at kunne operere i alle dele af et lager. Mål for de enkelte fag er beskrevet på fagsiderne i itslearning – se mere nederst på siden under den detaljerede LUP. 

 

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

Målet for undervisningen er at give dig kompetencer til at styre arbejdsopgaver på lagre og terminaler. Implicit i at styre ligger også at motivere dine medarbejdere.

Derudover er målet at give dig viden om lovgivning og regler for arbejdsmarkedet samt give dig kompetencer til at benytte de nødvendige styringsredskaber i form af IT.

Lageruddannelsen

På grundforløbet afsluttes du med en grundforløbsprøve. Derudover vil der undervejs i forløbet være fag, der bedømmes efter bestået/ikke bestået. 

På hovedforløbet afsluttes du med en svendeprøve. Der vil også her være fag, der afsluttes med bestået/ikke bestået. 

Undervejs i uddannelsesforløbet vil du afslutte fag med standpunktskarakterer. 

Udgangspunktet for karakteren vil være din evne til at kunne løse opgaver korrekt på det rigtige taksonomiske niveau (Grundlæggende/Rutineret/Avanceret).

Lager- og Terminaldisponent-uddannelsen

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig projektopgave, som skal forsvares mundtligt med ekstern censur. Her opnår du en karakter efter 7-trins-skalaen.

 

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Lager Hovedforløb 1

Hovedforløb - Lager Navision intro Masterfag

Hovedforløb - Lager Praktisk lager, Manuel lagerstyring Masterfag

Hovedforløb - Lager Ergonomi og sundhed Masterfag

Hovedforløb - Lager Enhedslaster Masterfag

Hovedforløb - Kundebetjening Masterfag

Hovedforløb - Lager Lagerindretning og lagerarbejde Masterfag

Hovedforløb - Lager Kørekort Kat. B Masterfag

 

Lager Hovedforløb 2

Hovedforløb - Lager Navision grundlæggende funktioner Masterfag

Hovedforløb - Lager Praktisk lager 1 Masterfag

Hovedforløb - Kundeservice og Konflikthåndtering Masterfag

Hovedforløb - Fremmedsprog Engelsk niveau F Masterfag

Hovedforløb - Samfundsfag F Masterfag

Hovedforløb - Lager Opbevaring og forsendelse af farligt gods Masterfag

Hovedforløb - Lager Ergonomi og sundhed Masterfag

 

Lager Hovedforløb 3

Hovedforløb - Lager Navision udvidede funktioner Masterfag

Hovedforløb - Lager Kvalitetsstyring Masterfag

Hovedforløb - Lager Logistik & Samarbejde Masterfag

Hovedforløb - Lagerøkonomi Masterfag

 

Innovationscamp

Hovedforløb - Transport Innovationscamp Masterfag

 

Logistikspeciale

Hovedforløb - Lager Logistik, organisation og økonomistyring Masterfag

TEC udbyder valgfrie specialefag på tværs af transportuddannelserne og tilbyder dermed et skræddersyet forløb for den enkelte elev. Valgfagene vælges i dialog med skole og virksomhed. Der kan vælges blandt fagmuligheder fra de to andre Transportuddannelser Lufthavn og Chauffør, som du finder her: 

Lufthavn

Chauffør

 

Speciale Lager og Transport

Hovedforløb Kørekort Kat. C Masterfag

Hovedforløb Grundlæggende EU-Kvalifikation Masterfag

Hovedforløb Innovation og Forandringsprocesser: faget repræsenteres under Innovationscampen: Hovedforløb - Transport Innovationscamp Masterfag

 

Svendeprøve for Lager & Logistik samt Transport

Hovedforløb - Svendeprøve - Lager & Logistik og Transport Masterfag

 

Meritfag

Hovedforløb - Lager Informationsteknologi Masterfag

Hovedforløb Førstehjælp Masterfag

 

 

TIL TOPPEN