Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Elektriker

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

Skoleundervisningen er tilrettelagt, så der er en naturlig progression i uddannelsen, hvor emnerne bygger oven på viden fra det tidligere. Den teoretiske undervisning understøtter den praktiske undervisning og omvendt. Alle skoleophold indeholder såvel teoretisk som praktiskundervisning.    

Derudover suppleres undervisningen på grundforløb 2 med lokale fag som studieteknik, CV-skrivning og karriereforløb, som giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads.   

På grundforløbet arbejder du bl.a. med projekt hvori følgende fag indgår: el-faget, matematik, fysik, dansk, førstehjælp/brand, stillads, og sikkerhed ved EL arbejde med spænding.  


På grundforløbet skal du tillige gennemføre og bestå følgende grundfag: 
 

 • Fysik E-niveau  
 • Dansk E-niveau (særlig regler for elever over 25 år)  
 • Matematik D-niveau 

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag som skal gennemføres: 

 • Førstehjælp  
 • Elementær brandbekæmpelse 
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding 
 • Rulle- bukkestillads 


Hovedforløbsundervisningen på H1 tager enten 12 eller 16 uger afhængig af merit. På H1 arbejder du med de grundlæggende elfaglige færdigheder i en husinstallation samt mindre industri. 

Efter endt H1 består uddannelsen af moduler som skal vælges på baggrund af dine interesser og ønsker til specialisering indenfor elektrikeruddannelsen, i samarbejde med virksomheden vælger du enten 4 eller 5 moduler (Vælger du elektriker 1 er der 4 moduler, vælger du elektriker 2 skal du vælge 5 moduler) der er mange moduler at vælge i mellem og du kan læse mere om indholdet i dem på nedenstående link. Alt efter om du vælger elektriker 1 eller 2 tager uddannelsen 4 eller 4 et halvt år.  


Elektrikeruddannelsens elementer – link til Den store Blå (vejledning): 
https://evu.dk/den-store-blaa/ 

Der differentieres på opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger.   

Formålet med differentiering er, at du motiveres for at lære og udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at du skal kunne opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse.   

Differentiering giver mulighed for, at du kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene.    

Igennem hele elektrikeruddannelsen arbejdes der projektorienteret, da det afspejler virkeligheden fra praksis i virksomheder.   

Vi arbejder med EL-fagets grundlæggende del i starten af uddannelsen, og når grundlaget er på plads, indføres mere helhedsorienterede projekter, hvor EL-fagets mange forskellige mål bliver kombineret med grundfagene.   

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en absolut kernekompetence for elektrikere i deres arbejde.   

Der arbejdes igennem hele uddannelsen tværfagligt med EL-faget i både dansk, matematik og fysik, så fagene understøtter hinanden.   

Dele af EL undervisningen foregår i matematik/fysik og omvendt bruges matematik hele tiden til at bevise EL faget.   

Eks: Grundlæggende EL – og Matematik understøtter hinanden samt undervises i samme periode:  

Jævnstrøm

 • Jævnstrøms teori
 • Kirchhoffs lov
 • Ohms lov
 • Serie, parallel, blandet, effekt lov
 • Elektronik
 • Grundlæggende begreber


Tal og Algebra

 • Præfiks
 • Potenser
 • Brøker
 • Ligninger

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i stand, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppe-opgaver.   

Du opbygger en stand, som understøttes af den teori, der opnås igennem hele uddannelsen. Standen skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb.   

Feedback og evaluering vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback hvor der er en løbende dialog mellem dig/din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet.   


Mundtlig feedback: 
  

Feed Up - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.  

Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.  

Feed Forward - hvad er det næste skridt mod målpindene?  Fokus på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.  


Skriftlig feedback: 
  

På Grundforløb 2 og Hovedforløb 1 modtager du evaluering efter 5 uger, 10 uger og 15 uger. På modulerne i slutningen af et modul.   

Evalueringer er skriftlige og ligger på læringsplatformen Itslearning.  

Feedbacken og evalueringerne vil primært dreje sig om de faglige mål for uddannelsen. Men i dialogen vil der tillige indgå følgende elementer:  

 • Motivation  
 • Fravær  
 • Fagligt teoretisk niveau  
 • Fagligt praktisk niveau  
 • Selvstændighed   
 • Omstillingsparathed   
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søgende er du efter praktikplads?)  
 • Specielle tiltag  


Elev til elev feedback:  
 

Du (og dine klassekammerater) fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved indtagelse af forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega.  

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side.  


De overordnede mål for GF2 er, at du har efter gennemført og bestået grundforløb 2 kompetencemålene på grundlæggende niveau som elektriker og kan arbejde med installationer i en bolig/bygning med elektrisk carport. 
 


De overordnede mål for H1 er, at du har gennemført og bestået H1 kompetencemålene på rutineret/avanceret niveau som elektriker og kan arbejde med installationer i en bolig/bygning med tilknyttet værksted med mindre elinstallation i automatiske anlæg. 
 

Målet på H2 og H3 fremgå at de enkelte moduler, se evt. link: https://modulvalg.elektrikeruddannelsen.dk/dk/try-out/intro 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, hvilket kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.  

Der gives karakter i alle fag efter hver skoleperiode, og du skal opnå karakteren mindst 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået.  


På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag, samt grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.  


I hovedforløbet bedømmes du såvel i forhold til de enkelte fag som en afsluttende bedømmelse efter hvert skoleforløb og afsluttende bedømmelse ved delsvendeprøven på H1 samt svendeprøven. 
 

På modulerne/hovedforløbene efter H1 og frem til svendeprøven bliver du bedømt både med en standpunktskarakter samt en afsluttende prøvekarakter.  


Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse prøver og bedømmelse. 

TIL TOPPEN