Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Data og Kommunikation

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.

På både grund- og hovedforløb deltager du i undervisning, der veksler mellem teori og praktiske øvelser og opgaver. Læringsaktiviteterne består af læreroplæg og opgaveløsning. Du skal arbejde med praktiske øvelser, og det forventes, at du tager medansvar for egen læring samt at du både kan arbejde selvstændigt og i grupper.   


På grundforløbet udfører du IT-relaterede opgaver. Formålet er, at du styrker dine kompetencer i forhold til de fastsatte mål i grundforløbet. Der arbejdes tillige med samarbejdsevner og dine personlige og faglige kompetencer til uddelegering og løsning af opgaver i fællesskab. 
 

På grundforløbet skal du tillige gennemføre og bestå følgende grundfag:  

 • Dansk E-niveau 
 • Matematik E/D-niveau (E for elever der kun optages på trin 1)  
 • Engelsk E/D-niveau (E for elever, der kun optages på trin 1)  

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag, som skal gennemføres: 

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne  
 • Elementær brandbekæmpelse 

 
På uddannelsen arbejder du med: 

Som IT-supporter vil du lære at holde hardware kørende og software opdateret. Du vil lære at fejl finde og reparere fejl samt lære at hjælpe brugere, når teknikken driller. Som IT-supporter vil du komme til at tale med og hjælpe brugere, så du skal hurtigt kunne sætte dig i brugerens sted for at kunne hjælpe bedst muligt. 

Som datateknikerelev med speciale i infrastruktur lærer du, hvordan du opbygger, konfigurerer, vedligeholder og administrerer server- og netværksløsninger og designer avancerede LAN- og WAN-netværk. Den største del af arbejdet som datateknikker med speciale i infrastruktur vil være analyse, design, implementering og administration af sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.  

Datateknikeren med speciale i infrastruktur er ofte involveret i forskellige programmeringsopgaver i forhold til netværksløsninger. 

Under uddannelsen vil du lære at efterse og vedligeholde netværkssystemer og få et kendskab til de nyeste teknologier. Du vil lære at rådgive og vejlede virksomheder i blandt andet netværksløsninger og sikkerhedssystemer.  

Som datateknikerelev med speciale i programmering vil du lære at udvikle programmer, it-systemer, databasesystemer og applikationer til både smartphones, browsere samt client-server applikationer. Du vil lære at fejlfinde på forskellige programmeringssprog.  

Differentiering betyder, at dine lærere tager udgangspunkt i dine forudsætninger, når de planlægger og udfører undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer dig på forskellige måder, der passer til dine forudsætninger. 

For at sikre de bedste forhold for din læring, tager vi udgangspunkt i dine interesser, evner og behov.  

Da dine forudsætninger ændres over tid, har vi valgt at søge din nærmeste udviklingssone. Det vil derved støtte dine evner og læring bedst muligt.  

Ved gruppearbejde tilstræbes det at skabe homogene grupper for at sikre de bedst mulige rammer for dig.  

Vi benytter os af elementprincippet, hvor de enkelte dele præsenteres hver for sig – og til sidst fremtræder som en helhed. Hvad der er element og hvad der er helhed vil variere for hvert forløb, men vil blive samlet i den afsluttende opgave / svendeprøve. 

For at sikre praksisrelateret undervisning tager vi udgangspunkt i realistiske problemstillinger fra branchen. Der vil være mulighed for at inddrage problemstilleringer fra dine interesser og/eller læreplads. 

Du modtager løbende feedback og feedforward, der sikrer din læringsprogression i forhold til fagenes målpinde og undervisningens konkrete indhold. Feedback vil også blive prioriteret i undervisningen, så du opnår kompetencer, der gør dig i stand til at give andre feedback. 

Feedback og evaluering vil ske løbende gennem forløbene / fagene. Der vil være feedback og evaluering på elevens faglige og personlige plan.  

Faglig feedback vil hovedsageligt fortages af den pågældende faglærer. Feedback i forhold til personlige kompetencer foretages i et samarbejde mellem dig, din faglærer og din kontaktlærer. 

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.  

GF2:  

 • Du kan programmere et mindre konsolprogram. 
 • Du kan installere og konfigurere et operativsystem. 
 • Du kan opsætte og konfigurere et mindre netværk. 

Speciale It-supporter: 

 • Du kan arbejde med virksomheders it-systemer, både hardware og software. 
 • Du kan installere og konfigurere computere og servere i forhold til konkrete opgaver og med tilhørende sikkerhedsløsninger. 
 • Du kan konfigurere, vedligeholde og administrere mindre netværksløsninger.  

Speciale infrastruktur:  

 • Du kan arbejde med virksomheders it-systemer, både hardware og software. 
 • Du kan opbygge, konfigurere, vedligeholde og administrere server- og netværksløsninger og designe avancerede LAN- og WAN-netværk. 
 • Du kan analysere, designe, implementere og administrere sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk. 

Speciale programmering 

 • Du kan etablere den nødvendige dokumentation før, under og efter en programmeringsopgave. 
 • Du kan programudvikle under anvendelse af standardiserede programmeringsmetodikker og projektstyringsmetoder. 
 • Du kan programmere applikationer og databaser fra bunden. 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. 

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, hvilket kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Der gives karakter i alle fag, og du skal som minimum opnå karakteren 02.  

I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået. Ved undervisningens afslutning meddeles din standpunktskarakter. Såfremt et fag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, får du en vurdering. Vurderingen kan have form af en delkarakter.  

På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Hertil afsluttes grundforløbet med bedømmelse ved 2 forskellige prøver, henholdsvis grundforløbsprøve og grundfagsprøve. 

Grundforløbsprøven består af en projektopgave og en mundtlig eksamination. Bedømmelsesgrundlaget er en projektopgave. Den mundtlige eksamination består i, at du redegør for projektopgaven. Prøvetiden er på i alt 30 minutter inklusive votering.  

Grundfagsprøven udtrækkes efter lodtrækning, hvor du enten skal til en mundtlig prøve i dansk eller naturfag.   


It-supporter:
  

På hovedforløb 1 til 3 får du standpunktskarakterer for alle fag. Bedømmelsen kan være en praktisk opgave og/eller en teoretisk opgave. Du får den endelige svendeprøve-karakter på hovedforløb 3. Karakteren gives ud fra en fejlfindingsopgave og en fremlæggelse af et projekt. Begge dele udføres i overværelse af en censor og din underviser. Projektarbejdet udføres som et gruppearbejde med max 4 elever. 

Der er i alt afsat 20 min. til hver af de 2 eksaminer (inkl. votering) 

Infrastruktur/Programmering:  

På hovedforløb 1 til 6 får du standpunktskarakterer i alle fag. Bedømmelsen kan være en praktisk opgave og/eller en teoretisk opgave. Du får den endelige svendeprøvekarakter på hovedforløb 6. Karakteren gives ud fra en demonstration af et praktisk projekt, som du har designet med tilhørende dokumentation og en fremlæggelse. Demonstrationen og fremlæggelsen overværes af en censor og din underviser. Projektarbejdet udføres som et gruppearbejde med max 4 elever. 

Der er afsat 40 min. til din eksamination (inkl. votering).  

Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.   

TIL TOPPEN