Læs mere om Cykelmekaniker uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Cykelmekaniker

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne i TEC’s læringsplatform Itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden). 
 
På både grundforløbet og hovedforløbet kommer du på skoleforløbene til at modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Grundforløb er fælles for Cykel- og Motorcykelmekaniker uddannelserne, mens hovedforløb er opdelt i henholdsvis Cykelmekaniker og Motorcykelmekaniker. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, PowerPoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet.  

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted, f.eks. et par lektioners teori om morgenen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet. På grundforløbet vil vi, i det omfang det er muligt, flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet.

På grundforløbet differentierer vi ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer, og hvordan du lærer bedst. Det betyder opgaver med forskellige sværhedsgrader og forskellige former for afleveringer; praktisk udførelse, video eller lignende. 

På hovedforløbene differentieres ved, at der tages udgangspunkt i dine kompetencer, når der arbejdes i værkstedet. Det sker bl.a. i form af individuel vejledning. Du vil kunne vælge mellem den type af opgaver, der passer dig bedst. Røde, gule eller grønne praktikopgaver. De er tilrettelagt efter, hvor selvstændigt du kan arbejde og dit behov for lærerens hjælp. Undervisningen vil på den måde være niveaudelt. Undervisningen vil også blive tilpasset efter, om du har mere behov for hjælp til enten det teoretiske eller det praktiske arbejde i værkstedet. 
 
Gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver vil fylde en stor del på uddannelsen. Det er vigtigt, at man træner i at samarbejde med andre ude arbejdspladsen, og samarbejde er derfor en del af fagets mål. Se mål for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker. 

Fagområderne på både cykel og motorcykelmekanikeruddannelsen er mange på både grund- og hovedforløb. Du vil opleve, at der vil blive undervist tværfagligt i de fag, hvor det giver mening. 

På grundforløbet vil der blive undervist tværfagligt i grundfagene engelsk, matematik og dansk. Der anvendes eksempelvis værkstedslitteratur på engelsk, og ved beregninger i ohms lov, cykelhjuls egerlængde m.m., anvendes matematik. Danskfaget anvendes i forbindelse med at skrive ansøgninger til lærepladser og til portfolio.  

På hovedforløbets 1. skoleperiode undervises der bl.a. i fagene stel og hjul, bremser, affjedring samt erhvervsforståelse og kundebetjening. På visse områder har fagene næsten enslydende målpinde –dvs. du skal mestre stort set de samme kompetencer. I de tilfælde kører vi så vidt muligt fagene sammen. 

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder, der er indrettet som et helt normalt cykel- eller motorcykelværksted. Opgaverne er udformet praksisrelateret en sådan måde, de ligner en normal hverdag, eller normalt forekommende opgaver et ægte værksted.

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med, samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 

  1. Feed Up - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.
  2. Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 
  3. Feed Forward - hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.

Mål for indholdet er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt . Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP’er nederst hjemmesiden.

På grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag.  
På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 


På grundforløbet
gives der karakterer efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som cykel- og motorcykelmekaniker, dansk, engelsk og matematik. I fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 


På hovedforløbet bedømmes du ud fra
dine faglige præstationer i forhold til fagets målpinde, der sammenholdes med bedømmelseskriterierne for fagene. 
Under hvert fag kan du se, hvad det er, du konkret bliver bedømt på, og hvad der forventes af dig. Du kan se en forklarende beskrivelse af bedømmelseskriterierne samt hvad der skal til for at opnå karakteren: 02 og 12 i de underliggende bedømmelsesafsnit for hvert fag. Dertil vil der stå, hvilke målpinde samt kompetencer, der vil blive lagt særligt vægt på i bedømmelsen og herunder også hvilke kompetencer, der vil fylde mindre i bedømmelsen.  

Bedømmelser finder du under de enkelte fag i fagene på læringsplatformen itslearning under den detaljerede LUP for det pågældende forløb. 


Skoleperioden afsluttes på hovedforløbet med en:
 

  1. Evalueringssamtale, hvor der bliver talt om, hvordan du har klaret dig. Det være sig både på det personlige og det faglige plan. Her anvendes også feedback og feed forward. Feed up bruges også, dog kun i forhold til, hvad næste forløb indeholder, så du kan gå hjem på værkstedet og forsøge at arbejde med lige nøjagtig det indhold. 
  2. Prøve, hvor der gives en afsluttende karakter. Under emnet prøve vil du ligeledes kunne læse om, hvilke bedømmelseskriterier karakteren gives ud fra. 
TIL TOPPEN