Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Flytekniker

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af forløbet i PDF format. På sigt integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform itslearning, hvor der i den detaljerede LUP er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

Undervisningens indhold tager udgangspunkt i de fastsatte læringsmål. Undervisningen har til formål at sikre læringsudbytte i forhold til læringsmålene, som til sidst afprøves i forbindelse med en summativ test. Det er således et princip, at der skal være en rød tråd mellem undervisningens mål, selve undervisningen og den bedømmelse, som afslutter undervisningen.  

 Undervisningens indhold fordeler sig mellem teori og praktik. Gennemførslen af den teoretiske del af undervisningen foretages primært i skoleundervisningen. Skoleundervisningen varierer mellem teoretiske oplæg, elevcentrerede opgaver/cases/gruppearbejder samt andre aktiviteter, der understøtter læringen. Omdrejningspunktet for den teoretiske undervisning vil, udover de relevante læringsmål, ofte være en træningsmanual, der indeholder den primære del af pensum for det givne submodul. Hertil kan der være supplerende cases, opgaver, questionnaires mv., der enten helt eller delvis udgør den obligatoriske del af pensum.    

Den praktiske del af undervisningen fortages primært i part 145-virksomhederne med afsæt i din logbog. Der gennemføres dog praktisk undervisning på skolen, som oftest tager afsæt i konkrete opgaver og cases, som du arbejder med på værkstedet. Den praktiske undervisning valideres med en assessment forud for hver skoleperiode i part 145-virksomheden. 


Grundforløbet
 

Det fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til flytekniker, hvilke overgangskrav du skal opfylde forud for optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet. De oplistes kort her i punktform: 

En række uddannelsesspecifikke elementer, som er samlet i læringselementet ”Grundforløb2 Flytekniker det uddannelsesspecifikke fag”, indeholdende:  

 • Matematik modul 1  
 • Fysik modul 2  
 • Elektricitet modul 3  
 • Materialer og hardware modul 6  
 • Vedligeholdelse modul 7  
 • Aerodynamik modul 8  
 • Menneskelige faktorer 9  
 • Lovgivning modul 10  
 • Flysystemer modul 11B 

*Modul 7, 9 og 10 afsluttes på første hovedforløb.  

Grundfag på følgende niveauer: 

 • Dansk Eniveau (ikke krav om bestået) 
 • Fremmedsprog Dniveau (bestået) 
 • Fysik Dniveau (bestået) 
 • Matematik Dniveau (bestået) 

Certifikater: 

 • Førstehjælp på mellem niveau, svarende til Dansk Førstehjælps Råd, undervisningsplaner 
 • Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, jf. ArbejdsTilsynet´s retningslinjer. 
 • Elementær brandbekæmpelse, svarende til Dansk brand og sikringsteknisk Institut. 

 
Hovedforløb 

 • Matematik modul 1  
 • Fysik modul 2  
 • Elektricitet modul 3  
 • Elektronik modul 4 
 • Digitalteknik modul 5 
 • Materialer og hardware modul 6  
 • Vedligeholdelse modul 7  
 • Aerodynamik modul 8  
 • Menneskelige faktorer 9  
 • Lovgivning modul 10  
 • Flysystemer modul 11A/B 
 • Flysystemer modul 12 
 • Flysystemer modul 13 
 • Gasturbine modul 15 
 • Stempelmotor modul 16 
 • Propel modul 17 

Underviserne tager systematisk udgangspunkt i dit personlige læringsniveau som udgangspunkt for tilrettelæggelse af undervisningens form og indhold, herunder også brug af It-teknologi i undervisningen. Ligeledes kan differentieringen foregå ved organisatorisk holddannelse, som igen tager udgangspunkt i dit læringsniveau. 

Planlægning af undervisning tager udgangspunkt i en meningsgivende og anvendelsesorienteret helhed, som er intentionen bag modulstrukturen. Dette gøres bl.a. med udgangspunkt i cases hentet fra praktiksteder eller omverden i øvrigt. Dette fordrer en grad af tværfaglig undervisning, som tilgodeser flere fag, og som bl.a. tager udgangspunkt i innovative læreprocesser, dog uden at gå på kompromis med den fastlagte modulstruktur.  

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppe-opgaver.  Praksisrelatering på flyteknikeruddannelsen bygger i høj grad på anskuelighedsundervisning på skolen. Praktikundervisningen bygger i høj grad på dit arbejde med logbog i virksomheden. 

Underviserne anvender forskellige feedback-metoder for at sikre din læring i forhold til læringsmål. Der skal være en løbende formativ evaluering og feedback mellem læreren og dig med henblik på din stadige læringsprogression. Lærerne skal også understøtte, at du opnår kompetencer, der gør dig i stand til at give dine medstuderende formativ feedback. 

Uddannelsens mål er dels fastsat i reglerne om erhvervsuddannelser samt forordningens part 66. TEC Aviation har udarbejdet læringsmål for undervisningen. Læringsmålene er udarbejdet dels på grundlag af de konkrete delemner for hvert enkelt submodul i part 66, og dels i henhold til part‐66 appendix 1, Basic Knowledge Requirements (se nedenfor). TEC Aviation har desuden udarbejdet læringsmål, som er placeret i relevante planer i de enkelte forløb på læringsplatformen itslearning.  

Læringsdybden for de enkelte moduler følger de retningslinjer, der er angivet i Part‐66, Appendix 1, Basic Knowledge Requirements. Taksonomien er beskrevet på 3 forskellige niveauer, level 1, 2, 3.  

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, hvilket kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.  

Der gives karakter i alle fag efter hver skoleperiode, og du skal opnå karakteren mindst 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået.  

Med få undtagelser gennemføres al bedømmelse som multiple choice tests med afsæt i forordningens Part -66. Bestå-krav vil altid være mindst 75% korrekt besvarelse.   


På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået. 
 


I hovedforløbet bedømmes du såvel i forhold til de enkelte fag som en afsluttende bedømmelse efter hvert skoleforløb og afsluttende bedømmelse ved svendeprøven.  
 


Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med
prøver og bedømmelse.  

TIL TOPPEN