Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Data og Kommunikation for EUX.

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

På både grund- og hovedforløb på EUX Data, deltager du i undervisning, der veksler mellem teori og praktiske øvelser og opgaver. Sideløbende med datafagene gennemføres en række gymnasiefag (x-fag). Læringsaktiviteterne består af læreroplæg og opgaveløsning. Du skal arbejde med praktiske øvelser, og det forventes, at du tager medansvar for egen læring samt at du både kan arbejde selvstændigt og i grupper.   

På Grundforløb 2 (GF2) EUX Data, udfører du IT-relaterede opgaver. Formålet er, at du styrker dine kompetencer i forhold til de fastsatte mål i grundforløbet. Der arbejdes tillige med samarbejdsevner og dine personlige og faglige kompetencer til uddelegering og løsning af opgaver i fællesskab.  

Forud for GF2 EUX Data, har du gennemført og bestået 3 grundfag på C-niveau som tages på EUX GF1. For at blive optaget på GF2 EUX Data uden først at gå på GF1, skal du have følgende fag: 

 

 • Dansk c-niv. - bestået 
 • Samfundsfag c-niv.  - gennemført 
 • Engelsk c-niv. - bestået. 

 

Under GF2 EUX Data gennemføres følgende grundfag, sideløbende med de datatekniske fag: 

 • Matematik c- niv 
 • Fysik c-niv 
 • Erhvervsinformatik c-niv. 

 

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag, som skal gennemføres: 

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne  
 • Elementær brandbekæmpelse 

 

Hovedforløb 1-4 

Hovedforløbet er opdelt i fire skoleperioder før svendeprøveforløbet, H1-H4. På de fire hovedforløbsperioder modtages der undervisning i både de datafagtekniske fag og moduler, som er beskrevet under de to specialer nedenfor, samt de gymnasiale fag på B- og A niveau, som ligger i eux-fagpakken. En EUX dataelev har følgende x-fag på gymnasiale niveauer: 

A niv * = der vælges mellem engelsk og matematik på A niveau  

Specialer med EUX: 

Som EUX datateknikerelev med speciale i infrastruktur lærer du, hvordan du opbygger, konfigurerer, vedligeholder og administrerer server- og netværksløsninger og designer avancerede LAN- og WAN-netværk. Den største del af arbejdet som datateknikker med speciale i infrastruktur vil være analyse, design, implementering og administration af sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk.  

Datateknikeren med speciale i infrastruktur er ofte involveret i forskellige programmeringsopgaver i forhold til netværksløsninger. 

Under uddannelsen vil du lære at efterse og vedligeholde netværkssystemer og få et kendskab til de nyeste teknologier. Du vil lære at rådgive og vejlede virksomheder i blandt andet netværksløsninger og sikkerhedssystemer.  

Som datateknikerelev med speciale i programmering vil du lære at udvikle programmer, it-systemer, databasesystemer og applikationer til både smartphones, browsere samt client-server applikationer. Du vil lære at fejlfinde på forskellige programmeringssprog.  

 

Differentiering betyder, at dine lærere tager udgangspunkt i dine forudsætninger, når de planlægger og udfører undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer dig på forskellige måder, der passer til dine forudsætninger. 

For at sikre de bedste forhold for din læring, tager vi udgangspunkt i dine interesser, evner og behov.  

Da dine forudsætninger ændres over tid, har vi valgt at søge din nærmeste udviklingssone. Det vil derved støtte dine evner og læring bedst muligt.  

I det omfang det er meningsgivende, søges der et sammenspil mellem det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige.  

Det er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.  

Særligt om EO og EOP: 

På tre af de fire hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, som øves i de data og kommunikationstekniske moduler. Hvert hovedforløb har således Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i, med stigende krav til selvstændighed i opstilling af problemformulering og valg af metoder, at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.  

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På H1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A, indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På H2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På H3 kombineres der med Teknikfaget. 

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet skrives som en selvstændig større skriftlig, tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag, og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt. 

Uddannelsen er praksis. Det, som er i fokus er, hvordan den teoretiske viden, den praktiske læring samt erfaringerne fra praktikken sammen skaber den viden, som er vigtig i nutiden, og som kan spille ind i de fremtidige behov i branchen.   

I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst, ligesom faget indeholder et praktisk element, hvor der er mulighed for at udmønte det teoretiske og metodiske stof i fysiske produkter og prototyper. 

For at sikre praksisrelateret undervisning tager vi udgangspunkt i realistiske problemstillinger fra branchen. Der vil være mulighed for at inddrage problemstillinger fra dine interesser og/eller læreplads. 

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på eux-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer, såsom:  

 

 • at kunne opsøge ny viden og søge information. 
 • at være vedholden i tilegnelsen af faglig viden. 
 • at kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse. 
 • at kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter. 
 • at kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift. 
 • at kunne inddrage viden fra forskellige fag. 
 • at kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler. 

 

Under EUX Data- og kommunikationsuddannelsen modtager du løbende feedback og feedforward, der sikrer din læringsprogression i forhold til fagenes målpinde og undervisningens konkrete indhold. Feedback vil også blive prioriteret i undervisningen, så du opnår kompetencer, der gør dig i stand til at give andre feedback. 

Feedback og evaluering vil ske løbende gennem forløbene / fagene. Der vil være feedback og evaluering på dit faglige og personlige plan.  

Faglig feedback vil hovedsageligt foretages af den pågældende faglærer. Feedback i forhold til dine personlige kompetencer foretages i et samarbejde mellem dig, din faglærer og din kontaktlærer. 

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.  

GF2:  

 • Du kan programmere et mindre konsolprogram. 
 • Du kan installere og konfigurere et operativsystem. 
 • Du kan opsætte og konfigurere et mindre netværk. 

 

Speciale infrastruktur:  

 • Du kan arbejde med virksomheders it-systemer, både hardware og software. 
 • Du kan opbygge, konfigurere, vedligeholde og administrere server- og netværksløsninger og designe avancerede LAN- og WAN-netværk. 
 • Du kan analysere, designe, implementere og administrere sikkerhedsløsninger på serverbaserede netværk. 

 

Speciale programmering 

 • Du kan etablere den nødvendige dokumentation før, under og efter en programmeringsopgave. 
 • Du kan programudvikle under anvendelse af standardiserede programmeringsmetodikker og projektstyringsmetoder. 
 • Du kan programmere applikationer og databaser fra bunden. 

 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform. 

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, hvilket kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Der gives karakter i alle fag, og du skal som minimum opnå karakteren 02.  

I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået. Ved undervisningens afslutning meddeles din standpunktskarakter. Såfremt et fag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, får du en vurdering. Vurderingen kan have form af en delkarakter.  

På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Hertil afsluttes grundforløbet med bedømmelse ved 2 forskellige prøver, henholdsvis grundforløbsprøve og grundfagsprøve. 

Grundforløbsprøven består af en projektopgave og en mundtlig eksamination. Bedømmelsesgrundlaget er en projektopgave. Den mundtlige eksamination består i, at du redegør for projektopgaven. Prøvetiden er på i alt 30 minutter inklusive votering.  

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på eux-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på c-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen. 

Infrastruktur/Programmering:  

På hovedforløb 1-4 får du standpunktskarakterer i alle fag. Bedømmelsen kan være en praktisk opgave og/eller en teoretisk opgave. Du får den endelige svendeprøvekarakter på hovedforløb 5. Karakteren gives ud fra en demonstration af et praktisk projekt, som du har designet med tilhørende dokumentation og en fremlæggelse. Demonstrationen og fremlæggelsen overværes af en censor og din underviser. Projektarbejdet udføres som et gruppearbejde med max 4 elever. 

Der er afsat 40 min. til din eksamination (inkl. votering).  

Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse med prøver og bedømmelse.   

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

NB! Der henvises nedenfor bl.a. til undervisningsskabeloner fra EUD-forløbene, men der gøres opmærksom på, at man på EUX ikke skal have valgfag.

 

TIL TOPPEN