Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for VVS og energi

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Det planlagte faglige indhold for de forskellige fag på Vvs-energiuddannelsens grundforløb samt specialer uddybes på vores læringsplatform Itslearning. Der er links nederst på siden til de enkelte forløb, hvor du kan læse nærmere om det faglige indhold.  

Teoridelen er bygget op, så der er en naturlig progression i uddannelsen, hvor emnerne bygger oven på viden fra det tidligere. Den praktiske del bygger på gennemgået teori. Alle skoleophold indeholder praktisk arbejde.   

Derudover supplerer vi med lokale fag som studieteknik og CV-skrivning, som giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads. 

Vi differentierer på opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger. 

Formålet med differentiering er, at du motiveres for at lære at udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at du skal kunne opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse og speciale. 

Differentiering giver mulighed for, at du kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene. 

Igennem store dele af VVS-energiuddannelsen arbejder du projektorienteret, da det afspejler virkeligheden fra praksis i virksomheder. 

Du arbejder med VVS-fagets grundlæggende del i starten af uddannelsen, og når grundlaget er på plads, indføres mere helhedsorienterede projekter, hvor VVS-fagets mange forskellige mål bliver kombineret med grundfagene.  

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en absolut kernekompetence for dig i dit arbejde som VVS’er. 

Du arbejder igennem hele uddannelsen tværfagligt med VVS-faget i både matematik, erhvervsinformatik samt intro til arbejdsmarked, så fagene understøtter hinanden. 

Dele af VVS-undervisningen foregår i matematik og naturfag, og omvendt bruges matematik og naturfag hele tiden til at forstå og beregne VVS-arbejde. 

Eks: Varmetabsberegninger og matematik understøtter hinanden og på samme måde som arealberegninger og materialeforbrug. 

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og båse, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppe-opgaver. 

Du opbygger forskellige installationer, som understøttes af den teori, der opnås igennem hele uddannelsen. Færdighederne skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb eller fag.  

Opgaver og forløb kan ses på vores læringsplatform Itslearning via links nederst på denne side. 

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af en løbende dialog mellem du/din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet. 

 Mundtlig feedback: 

Feedup - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende. 

Feedback - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 

 Feedforward - hvad er det næste skridt mod målpindene?  Fokus på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver. 

Skriftlig feedback: 

På Grundforløb 2 og Hovedforløbene 1-4 modtager du løbende evalueringer efter afslutning af dine fag på skoleperioden. På certifikat-undervisningen ved eksaminationen. 

Evalueringerne indeholder følgende punkter: 

  • Motivation 
  • Fravær 
  • Fagligt teoretisk niveau 
  • Fagligt praktisk niveau 
  • Selvstændighed 
  • Omstillingsparathed 
  • Mesterkontakt (hvor aktivt søgende er du efter praktikplads?) 
  • Specielle tiltag 


Bedømmelseskriterier og mål er beskrevet for hver opgave i vores læringsplatform Itslearning i selve forløbene og er udgangspunktet for din feedback (se links til forløb nederst på siden).
 
Der vil løbende være skriftlige tests, som hele tiden er med til at give dig eller din kontaktlærer mulighed for at følge din progression i uddannelsen.  

Elev til elev feedback: 
Du (og dine klassekammerater) fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved indtagelse af forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega. 

Grundforløbets 2. del (GF 2)  

Alle elever på vvs-energiuddannelsen skal gennemføre et grundforløb på 20 uger. Grundforløbets 2. del er målrettet vvs-energiuddannelsen. Målet med undervisningen på grundforløbet er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.  

Vvs-installationstekniker: 

Som vvs-installationstekniker skal du kunne arbejde med bygningsinstallationer, idet du spiller en afgørende rolle, når bygninger opføres eller renoveres. Du skal kunne installere vand og varme, badeværelser og sanitet, det sidste nye velfærdsteknologi og styring i hele bygningen og løbende vedligeholde og optimere driften af alle installationerne. Dvs. at du f.eks. lærer at lave samlinger korrekt på rør og at bukke disse rør for at lave en god holdbar og energioptimal løsning for kunden. 

Vvs-energispecialist: 

Som vvs-energispecialist skal du kunne udføre almindelige bygningsinstallationer og være ekspert i energioptimering. Du skal kunne analysere det nødvendige energiforbrug på vand og varme, vejlede om effektiviseringer og sammensætte og installere komplette energibesparende løsninger.  

Du skal kunne arbejde med nye energiformer og vedvarende grøn energi, fx VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel, og kunne dimensionere og indregulere de valgte løsninger.  

Du lærer at være teknologisk opdateret, fx om velfærdsteknologi, og kende mulighederne for at anvende internetbaserede løsninger til at skabe samspil mellem de tekniske løsninger. 

Blikkenslager og vvs:  

Som blikkenslager- og vvs-uddannet skal du lære at udføre pladearbejde i fx kobber, zink, skifer eller aluminium på tårne, tage og facader. Du skal desuden kunne mestre at arbejde med restaureringer af tag- og facade på slotte og herregårde eller på historiske bygningsværker. Derudover skal du kunne arbejde med helt nye materialer og teknologier som f.eks. energiproducerende tag- og facadeelementer.  

Du skal også opnå en grundlæggende viden om vand- og varmeinstallationer, så du kan udføre mindre vvs-opgaver.  


(Ventilationstekniker udbydes ikke på TEC) 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).  

På VVS-energiuddannelsen bedømmes du løbende samt afslutningsvis på hver skoleperiode på forskellig vis alt efter faget: 

Bestået / ikke bestået 

Delkarakter (faget strækker sig over flere skoleperioder) eller standpunktskarakter som afsluttende karakter 

På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 

Du kan i selve undervisningsforløbene se, hvordan der bedømmes (se links til vores læringsplatform itslearning nederst på denne side) 

TIL TOPPEN