Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for VVS og Energi EUX.

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Vvs-energiuddannelsen udfordrer alle elever på vvs-energiuddannelserne efter lyst og evner.  

Uddannelsen er en vekslende uddannelse, og du veksler mellem at være i praktik i virksomheden og modtage undervisning på en erhvervsskole.  

Uddannelsen består af grundforløb og hovedforløb. Allerede på grundforløb 2 bliver du som ny elev sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter dig ude i virksomhederne. Som elev er du allerede fagligt kvalificeret til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske del. 

Forud for Grundforløb 2 EUX VVS har du gennemført og bestået 3 grundfag på C-niveau, som tages på EUX Grundforløb 1. For at blive optaget på Grundforløb 2 EUX VVS uden først at gå på EUX Grundforløb1 skal du have følgende fag: 

 

 • Dansk c-niv. - bestået 
 • Samfundsfag c-niv.  - gennemført 
 • Engelsk c-niv. - bestået 

 

På Grundforløb 2 er teoridelen bygget op, så der er en naturlig progression i uddannelsen, hvor emnerne bygger oven på viden fra det tidligere. Den praktiske del bygger på gennemgået teori. Alle skoleophold indeholder praktisk arbejde.   

Derudover supplerer vi med lokale fag som studieteknik og CV-skrivning, som giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads. 

Grundforløb 2 er et 20 ugers forløb – se forløbet og dets indhold i læringsplatformen itslearning under den detaljerede LUP (nederst på hjemmesiden)  

På grundforløbet arbejder du med følgende fag: 

 • VVS-faget (ret bredt i teori og praksis) 
 • Førstehjælp/brand og gnistproducerende værktøj 
 • Stillads 
 • AT sikkerhedskursus til svejsning, §17  

 

På Grundforløb 2 gennemføres følgende grundfag sideløbende med de grundlæggende VVS-fag:   

 

 • Matematik c- niv 
 • Fysik c-niv 
 • Teknologi c-niv 

 

Når Grundforløb 2 er gennemført, specialiseres uddannelsen i retningen VVS-energispecialist.  

Grundforløb 2 – et 20-ugers forløb – link til ”Den store Grønne Bog”(vejledning): https://evu.dk/den-store-groenne-bog/ 

Hovedforløb 1-3 

Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder, H1-H3. På de tre hovedforløbsperioder modtages der undervisning i både de VVS-fag og moduler, som er beskrevet nedenfor samt i de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A niveau, som ligger i eux-fagpakken.  

En EUX VVS’er har følgende x-fag på gymnasiale niveauer: 

A niv * = der vælges mellem engelsk og matematik på A niveau.  

Uddannelseslængde: 5 år med grundforløbene for EUX (4,5 år på EUD) 

Vvs-energispecialist:  

En vvs-energispecialist kan udføre almindelige bygningsinstallationer og er ekspert i energioptimering. Vvs-energispecialisten kan analysere det nødvendige energiforbrug på vand og varme, vejlede om effektiviseringer og sammensætte og installere komplette energibesparende løsninger.  

Vvs-energispecialisten arbejder med nye energiformer og vedvarende grøn energi, fx VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel og kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger.  

Vvs-energispecialisten er teknologisk opdateret fx om velfærdsteknologi og kender mulighederne for at anvende internetbaserede løsninger til at skabe samspil mellem de tekniske løsninger.  

Certifikater:  

Det er et krav, at der opnås kølecertifikat kategori II samt fjernvarmecertifikat. Herudover bliver der undervist i - og tilbudt mulighed for - A-certifikat, Plastcertifikat-RØR og - USME.  

Kølecertifikatet giver viden om håndteringen af kølemidler i f.eks. varmepumper og køleanlæg. Fjernvarmecertifikatet giver viden om energioptimering og valg af ventiler til fjernvarmeanlæg efter gældende lovgivning. 

A-certifikat i gas giver viden om arbejde på gasinstallationer efter gældende lovgivning. 

Certifikaterne bliver censureret ved prøverne. 

 

Vi differentierer på opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger. 

Formålet med differentiering er, at du motiveres for at lære og for at udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at du skal kunne opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse og speciale. 

Differentiering giver mulighed for, at du kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene. 

Igennem store dele af VVS-energiuddannelsen arbejdes der projektorienteret, da det afspejler virkeligheden fra praksis i virksomheder. 

Vi arbejder med VVS-fagets grundlæggende del i starten af uddannelsen, og når grundlaget er på plads, indføres mere helhedsorienterede projekter, hvor VVS-fagets mange forskellige mål bliver kombineret med grundfagene.  

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en absolut kernekompetence for VVS-folk i deres arbejde. 

Der arbejdes igennem hele uddannelsen tværfagligt med VVS-faget i både matematik, erhvervsinformatik samt intro til arbejdsmarkedet, så fagene understøtter hinanden. 

Dele af VVS-undervisningen foregår i matematik og naturfag, og omvendt bruges matematik og naturfag hele tiden til at forstå og beregne VVS-arbejde. 

Eks: Varmetabsberegninger og Matematik understøtter hinanden og på samme måde som Arealberegninger og Materialeforbrug. 

I det omfang det er meningsgivende, søges der et sammenspil mellem det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige.  

Det er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.  

Særligt om EO og EOP: 

På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksi,s som øves i de VVS-tekniske moduler. Hvert hovedforløb har således Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i, med stigende krav til selvstændighed i opstilling af problemformulering og valg af metoder, at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.  

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På Hovedforløb 1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På Hovedforløb 2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På Hovedforløb 3 kombineres der med Teknikfaget. 

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet skrives som en selvstændig større skriftlig, tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt. 

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og båse, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppe-opgaver. 

Du opbygger forskellige installationer, som understøttes af den teori, der opnås igennem hele uddannelsen. Færdighederne skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb eller fag. 

EUX-uddannelsen er teori i praksis. Derfor er fokus på, hvordan den teoretiske viden, den praktiske læring samt erfaringerne fra praktikken sammen skaber den viden, som er vigtig i nutiden og kan spille ind i de fremtidige behov i branchen.   

I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst, ligesom faget indeholder et praktisk element, hvor der er mulighed for at udmønte det teoretiske og metodiske stof i fysiske produkter og prototyper. 

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på eux-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:  

 • at kunne opsøge ny viden og søge information 
 • at være vedholden i tilegnelsen af faglig viden 
 • at kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse 
 • at kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter 
 • at kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift 
 • at kunne inddrage viden fra forskellige fag 
 • at kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler 

På EO og EOP vil du opleve at få feedback på, hvordan det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige har indflydelse på hinanden og kan løfte hinanden.  

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 
Der er en løbende dialog mellem dig/din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet. 

Mundtlig feedback: 

Feedup - hvor er du på vej hen jf. målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende. 

Feedback - hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 

Feedforward - hvad er det næste skridt mod målpindene? Fokus er på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver. 

Skriftlig feedback: 

På Grundforløb 2 og Hovedforløbene 1-4 modtager du løbende evalueringer efter afslutning af dine fag på skoleperioden. På certifikat-undervisningen modtages evaluering ved eksaminationen. 

Evalueringerne indeholder følgende punkter: 

 • Motivation 
 • Fravær 
 • Fagligt teoretisk niveau 
 • Fagligt praktisk niveau 
 • Selvstændighed 
 • Omstillingsparathed 
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søgende er du efter praktikplads?) 
 • Specielle tiltag 

Bedømmelseskriterier og mål er beskrevet for hver opgave i itslearning og er udgangspunktet for din feedback. 
Der vil være løbende skriftlige tests, som hele tiden er med til at give dig eller din kontaktlærer mulighed for at følge din progression i uddannelsen.  

Elev til elev feedback: 
Du (og dine holdkammerater) fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved indtagelse af forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega. 

Særligt om EUX: 

EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, som er adgangsgivende til en række uddannelser på akademi- og videregående niveau, som fx maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne eller universiteterne. Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, som er studieadgangsgivende for dig. Uddannelsen har en almendannende opgave i at forme faglærte, som kan bidrage til deres fags udvikling, og som kan reflektere over deres erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst.  

Grundforløb 2 (GF 2)  

Alle elever på vvs-energiuddannelsen skal gennemføre et grundforløb på 20 uger. Grundforløbets 2. del er målrettet vvs-energiuddannelsen. Målet med undervisningen er, at eleverne opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte i hovedforløbet.  

Vvs-energispecialist: 

En vvs-energispecialist kan udføre almindelige bygningsinstallationer og er ekspert i energioptimering. Vvs-energispecialisten kan analysere det nødvendige energiforbrug på vand og varme, vejlede om effektiviseringer og sammensætte og installere komplette energibesparende løsninger.  

Vvs-energispecialisten arbejder med nye energiformer og vedvarende grøn energi, fx VE-varmepumper, solenergi og biobrændsel og kan dimensionere og indregulere de valgte løsninger.  

Vvs-energispecialisten er teknologisk opdateret, fx om velfærdsteknologi, og kender mulighederne for at anvende internetbaserede løsninger til at skabe samspil mellem de tekniske løsninger. 

På VVS-energiuddannelsen bedømmes du løbende samt afslutningsvis på hver skoleperiode på forskellig vis alt efter faget: 

- Bestået/ikke bestået 

- Delkarakter (faget strækker sig over flere skoleperioder) eller standpunktskarakter som afsluttende karakter 

På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af Undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på c-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen. 

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

X-fagene på hhv. grund- og hovedforløb er beskrevet nedenfor.

EUD-fagenes undervisningsforløb forventes løbende offentliggjort nedenfor hen mod august 2023, hvor undervisningen starter. EUX-forløbene er afkortet i forhold til EUD's varighedsangivelser. 

TIL TOPPEN