Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Serviceassistent

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

På både grund- og hovedforløb deltager du i undervisning, der veksler mellem teori og praktiske øvelser og opgaver. Læringsaktiviteterne består af læreroplæg og opgaveløsning. Du skal arbejde med praktiske øvelser, og det forventes, at du tager medansvar for egen læring samt at du både kan arbejde selvstændigt og i grupper.   


På grundforløbet udfører du serviceopgaver i teams. Formålet er at styrke dine samarbejdsevner og dine personlige og faglige kompetencer til uddelegering og løsning af opgaver i fællesskab. 
 

 På grundforløbet skal du tillige gennemføre og bestå følgende grundfag:  

 • Naturfag F-niveau  
 • Dansk E-niveau  

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag som skal gennemføres: 

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne,  
 • Elementær brandbekæmpelse 

 

På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 arbejder du med praktiske opgaver i grupper. Du styrker dine kompetencer inden for kollegialt samarbejde, sparring og kommunikation. Du øver dig i at planlægge og uddelegere opgaver. 

På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 inkluderes dine samarbejdsevner i arbejdsrelaterede cases, som løses i grupper. Du fordyber dig i de forskellige arbejdsprocesser, der foregår på arbejdspladser, og lærer at anvende din tværfaglige erfaring samt får indsigt i din egen faggrænse.    

Differentiering betyder, at dine lærere tager udgangspunkt i dine forudsætninger, når de planlægger og udfører undervisningen. Læreren forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer dig på forskellige måder, der passer til dine forudsætninger. 

Undervisningen varieres efter dine kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Metoder, der anvendes til differentiering, kan bl.a. være:  

 • at du får varierende tid til opgaveløsning  
 • at du får forskellige opgavemængder og opgavetyper  
 • at du skal løse opgaver med forskellige arbejdsmetoder og hjælpemidler  
 • at du får forskellige muligheder for vejledning, så du får den hjælp, du har behov for  


På grundforløbet
fokuseres der på dannelse. Dannelse betegner både de processer, du indgår i, når du tilegner dig viden, holdninger og kunnen samt dine resultater af disse processer. Der differentieres på, hvor du er fagligt og personligt, og der bygges på af viden og kunnen ud fra det. Metodisk anvendes supplerende opgaver, der tilpasses din udvikling. 


På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 lægges der vægt på din fagfaglige og personlige udvikling. Differentieringen tilrettelægges således at der undervises på flere niveauer, og din lærer tager udgangspunkt i dit faglige og personlige niveau. Du trænes i at lave selvstændige vurderinger og beslutninger baseret på den faglige viden, som gradvist bygges op under begge hovedforløb. Derudover forberedes du også til din prøve. 
 

 På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 er der fokus på projektorienteret undervisning med fordybelse i forskellige fagtemaer. Differentieringen tilrettelægges således, at der undervises på flere niveauer, og din lærer tager udgangspunkt i dit faglige og personlige niveau. Der differentieres både på det individuelle plan samt i grupperelaterede opgaver. Metodisk anvendes differentiering vha. vejledning, coaching og supplerende opgaver.  

Undervisningen planlægges således, at dine joberfaringer inddrages aktivt samt at dine potentialer udfoldes mest muligt. Det er en prioritet, at undervisningen afspejler de sammenhænge, som der forefindes i branchens virkelighed.  

Du kommer også på ekskursioner (Arbejdermuseet, rensningsanlæg m.m.), der viser virkeligheden på arbejdspladser samt afprøver metoder i praksis og på arbejdspladser. Du får også muligheden for at deltage i praktikperioder, hvor du kan inddrage og afprøve den nye viden, du får på uddannelsen.  

Grundforløbets helhedsorientering er indtænkt i dannelsesprocessen, hvor der lægges vægt på at gøre dig parat til uddannelse samt arbejdsmarkedet. Du træner dine samarbejdsevner, du lærer at tage ansvar, og du får styrket dine kommunikationskompetencer.   

Under din dannelsesprocess vægter dine lærere din trivsel, og du vil blive mødt i din nærmeste udviklingszone med anerkendelse, rummelighed og støtte. For at styrke din trivsel arbejdes der med dine personlige og faglige målsætninger.  

På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 er der i helheden tænkt, at fagene tilrettelægges således at læringsmålene samt indhold understøtter praksisnær undervisning. De er også lagt strategisk ind, således at der gradvis opbygges faglig viden.   

På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 er den helhedsorienterede tilgang, at fagene indeholder praktiske opgaver og øvelser, som kombineres med den gradvise faglige opbygning således at du forberedes til den afsluttende skriftlige eksamensopgave. Derudover kommer du også på ekskursioner for at få indblik i virksomheder, der afspejler dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder.  

De praktiske opgaver er udformet således, at de ligner en normal arbejdsdag eller normal forekommende opgave. Derudover inddrages praksisnære cases og/eller eksempler fra dit eget arbejde. Du klædes på til at tage aktivt stilling til din egen daglige praksis, og du kan gøre brug af dine nye kompetencer til at forbedre kvaliteten på din egen arbejdsplads. Derudover klædes du også på til nye arbejdsfunktioner, skoleforløb og jobmuligheder.  

Undervisningen har fokus på, at din læreproces inddrages i en eksperimenterende og reflekterende praksis, hvor du:   

 • Opøver en generel metodisk tilgang til det at indlære nye arbejdsmetoder. Du lærer at skabe faglig dokumentation samt at anvende faglig kommunikation.  
 • Lærer at planlægge en arbejdsproces, hvor du kan vælge det rette materiale, det rigtige udstyr og den bedste metode i konkret sammenhæng.  


På grundforløbet arbejdes der med faglige forsøg, soft skills øvelser og serviceopgaver. 
 


På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 arbejdes der med problemløsning af praksisnære opgaver i forhold til fagene.  
 

På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 arbejdes der med praktiske cases, øvelser, rollespil samt madlavning.  

Du modtager løbende feedback og feedforward, der sikrer din læringsprogression i forhold til fagenes målpinde og undervisningens konkrete indhold. Feedback vil også blive prioriteret i undervisningen, så du opnår kompetencer, der gør dig i stand til at give andre feedback.  
 
Evalueringen vil ske i form af:  

 • Feedback- hvor er du i din læringsproces i forhold til fagets målpinde? Dette gøres efter hver opgaveløsning både i teori og med praktiske opgaver.  
 • Feedforward- hvad er det næste skridt mod fagets målpinde? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter hver opgaveløsning både i teori og med praktiske opgaver.  


På g
rundforløbet gives der feedback og feedforward på mundtlige fremlæggelser, gruppearbejde, opgaveløsninger, samarbejde samt udførelse af serviceopgaver.  


På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 gives der løbende feedback og feedforward på din faglige udvikling. På Hovedforløb 1 inviteres din arbejdsleder med til din midtvejssamtale, hvor der er fokus på din faglige udvikling. 
 

På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 afholdes individuelle samtaler, hvor du får feedback og feedforward på din udvikling i forhold til målpindene.   

Alle mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde link til nederst på denne side.  

Ud over de generelle kompetencemål prioriteres der på grundforløbet udvikling af kompetencer inden for samarbejde, kommunikation samt ansvarlighed. Efter du har gennemført og bestået grundforløbet, opnår du kompetencemålene til at videreuddanne dig til Rengøringstekniker.  

På hovedforløb 1 og hovedforløb 2 prioriteres udviklingen af din kompetence inden for selvstændighed så du føler dig fagligt klædt på til selvstændigt at kunne vurdere, planlægge og udføre rengøringsopgaver m.m. Efter du har gennemført og bestået begge hovedforløb opnår du kompetencemålene til at videreuddanne dig til Serviceassistent.  

På hovedforløb 3 og hovedforløb 4 er der fokus på at styrke dine kompetencer inden for service igennem begge specialer. Efter du har gennemført og bestået begge hovedforløb bliver du uddannet Serviceassistent.  

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform 

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, hvilket kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker dit standpunkt i forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Der gives karakter i alle fag, og du skal opnå mindst 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået. Ved undervisningens afslutning meddeles din standpunktskarakter. Såfremt et fag ikke er afsluttet, når skoleperioden afsluttes, får du en vurdering. Vurderingen kan have form af en delkarakter.  


På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag, samt grundfagene. Hertil afsluttes grundforløbet med bedømmelse ved 2 forskellige prøver, henholdsvis grundforløbsprøve og grundfagsprøve.
 

Grundforløbsprøven består af en praktisk opgave og en mundtlig eksamination. Opgaven vil være en praktisk rengøringsopgave, som udføres for din lærer og en ekstern censor. Den mundtlige eksamination består i, at du redegør for den valgte løsning af den praktiske opgave. Prøvetiden er på i alt 30 minutter inklusiv votering.  

Grundfagsprøven udtrækkes efter lodtrækning, hvor du enten skal til en mundtlig prøve i dansk eller naturfag.    


På Hovedforløb 1 og Hovedforløb 2 får du standpunktskarakterer for alle fag samt en eksamenskarakter på Hovedforløb 2. Prøven på hovedforløb 2 vil bestå af en praktisk opgave, hvor elementer af alle fag kan være inkluderet samt en mundtlig eksamination. 
 

På Hovedforløb 3 og Hovedforløb 4 får du en standpunktskarakter samt en eksamenskarakter på Hovedforløb 4. Prøven på hovedforløb 4 består af en skriftlig opgave, som du skal forsvare til en mundtlig eksamination. Til den mundtlige eksamination trækkes der lod i forhold til en praktisk opgave. Der er afsat 45 min. til din eksamination (inkl. votering).  


Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse prøver og bedømmelse. 

TIL TOPPEN