Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Personvognsmekaniker

LUP’en er inddelt i to:

  • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
  • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne i TEC’s læringsplatform Itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de detaljerede LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden). 

På både grundforløbet og hovedforløbet kommer du på skoleforløbene til at modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet. 

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted, f.eks. et par lektioners teori om morgenen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet. På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet. På hovedforløbet vil undervisningens indhold være fordelt med ca. 1/3 del af undervisningen som teoriundervisning, som kan foregå i både undervisningslokaler og på værkstedet. De sidste 2/3 dele er praktisk arbejde i værkstedet, som understøtter teoriundervisningen. 

På grundforløbet differentierer vi ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer, og hvordan du lærer bedst. Det betyder opgaver med forskellige sværhedsgrader og forskellige former for afleveringer; praktisk udførelse, video eller lignende. 

På hovedforløbet differentieres på samme måde som grundforløbet. Vi differentier i opgavernes sværhedsgrad samt selvstændigheden i opgaveløsningen på værkstedet på en måde, som understøtter elevens vej mod fagets mål. Differentiering giver dermed den enkelte elev mulighed for at opnå fagets mål i forskellige sværhedsgrader og tempi. 

Fagområderne på personvognsmekanikeruddannelsen er mange på både grund- og hovedforløb. Du vil opleve, at der vil blive undervist tværfagligt i de fag, hvor det giver mening. 

På grundforløbet vil der blive undervist tværfagligt i grundfagene engelsk, fysik, matematik og dansk. Der anvendes eksempelvis værkstedslitteratur på engelsk, og ved beregninger i ohms lov anvendes matematik. Fysik repræsenteres eks. ved momentspænding, og danskfaget anvendes i forbindelse med at skrive ansøgninger til lærepladser og til portfolio.  
 
På både grundforløb samt hovedforløb vil gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver vil fylde en stor del på uddannelsen. Det er vigtigt, at man træner i at kunne samarbejde med andre ude arbejdspladsen og er derfor en del af fagets mål. Se mål for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen. 

På hovedforløbet anvendes værkstedslitteratur på både dansk, engelsk, svensk og tysk. På vores diagnosetestere anvendes både dansk og engelsk. Opgaveløsningen i værkstedet understøtter desuden fag som autofysik og matematiske udregninger såsom gearudvekslinger og motorberegninger. 

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder med indretning som på et helt normalt personvognsværksted. Opgaverne er udformet praksisrelateret på en sådan måde, så de ligner en normal hverdag, eller normalt forekommende opgaver på et ægte værksted. 

Vores udstyr er up to date, og vi bruger de samme mærker som ude i branchen. På værkstedet vil du komme til at arbejde med de samme diagnosetestere, emmisionstestere, 3D styretøjsudmålings-apparater samt Scope som i praksis i virksomheden. 

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særligt fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.  

På hovedforløbet vil evalueringen foregå som en løbende dialog mellem dig, din gruppe og underviser i værkstedet gennem hele skoleforløbet. Alle opgaver i værkstedet afsluttes med en skriftlig aflevering fra din side omkring din/jeres opgaveløsning samt en elektronisk teoriprøve ved afslutningen af hvert fag. Feedback efter hvert fag hjælper dig til at se, hvor du er nu i forhold til at opnå fagets mål, og feed forward hjælper dig til det næste skridt mod målene. 

Mål for indholdet er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i Planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på. Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden. 

 
Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 

  1. Feed Up - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende. 
  2. Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 
  3. Feed Forward- hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver. 

På grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag. På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 


På grundforløbet gives der ved afslutningen en samlet standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som personvognsmekaniker. Derudover skal du til en eksamen i et følgende fag, dansk, engelsk, fysik eller matematik. I de fag du ikke kommer til eksamen i, gives der en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.  I fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 
 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 


På hovedforløbet bliver du lige som på Grundforløbet bedømt efter 7 trins-skalaen. 
 

Ved afslutningen af hvert fag bedømmes du i forhold til din opnåelse af fagets målpinde. Bedømmelsen tager udgangspunkt i dine præstationer på værkstedet, din afleverede opgave samt din afsluttende teoriprøve. Bedømmelse sker enten individuelt eller gruppevis under en samtale med din underviser. 

Er du ansat på en aftale som personvognsmontør, skal du ved afslutningen af 3. skoleperiode på trin 1 af din uddannelse afslutte skoleperioden med en praktisk montørprøve på værkstedet. Bedømmelsen sker efter 7 trins-skalaen og foretages af din underviser samt en ekstern censor.  


Svendeprøve:
 

Din 7. og sidste skoleperiode afsluttes med din svendeprøve. Opgaven, du skal løse på værkstedet, bestemmes ved lodtrækning. Prøven løber over 2 dage. Bedømmelsen sker efter 7 trins-skalaen og foretages efter endt prøve af din underviser samt 2 eksterne skuemestre fra branchen. 

De mere fagspecifikke beskrivelser af bedømmelser og bedømmelseskriterier finder du under de enkelte fag i fagene på læringsplatformen itslearning (se links nederst på denne side). 

I forbindelse med skiftet fra uddannelsesversion fra 92-3 til 94-4 pr. 1/8-2022 konverteres alle elever på den nuværende uddannelsesversion 92-3 til version 92-4.

For de elever der er påbegyndt version 3 trin 1 på hovedforløbet vil konverteringen ske fra starten på trin 2.

For de elever som starter på hovedforløbet pr. 1/8-2022 vil konverteringen ske der.

Ved skiftet i uddannelsesversionen er der foretaget følgende ændringer i uddannelsen:

  • Faget 8866, kontrol og reparation af motorer udgår og erstattes af nyt motorfag på trin 1.
  • For elever påbegyndt uddannelsens version 3 og som skifter version ved trin 2, vil få de mål fra det manglende fag lagt til deres motorfag 8854 på trin 1.
  • Elever på den tidligere ordning version 92-2 vil ikke blive påvirket af versionsskiftet.
TIL TOPPEN