Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Personvognsmekaniker EUX.

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Det planlagte faglige indhold for hvert fag finder du under hver plan/emne i TEC’s læringsplatform Itslearning. Der linkes til de enkelte fag på skoleforløbene under de specifikke LUP’er her på hjemmesiden (se nederst på hjemmesiden). 

På både grundforløbet og hovedforløbet kommer du på skoleforløbene til at modtage undervisning, der skifter mellem teori og praksis. Teoriundervisningen vil foregå via varierede undervisningsformer som fx videoproduktion om emnerne, gruppearbejde, powerpoints og tavlegennemgange samt supplerende teoriopgaver, der understøtter de praktiske opgaver, du skal udføre i værkstedet. 

I værkstedet skal du omsætte den lærte teori til praksis. Der skiftes dagligt mellem teori og værksted, f.eks. et par lektioners teori om morgenen, hvorefter resten af dagen vil foregå i værkstedet. På grundforløbet vil vi som udgangspunkt flytte så meget som muligt af teorien ud på værkstedet. På hovedforløbet vil undervisningens indhold være fordelt med ca. 1/3 del af undervisningen som teoriundervisning, som kan foregå i både undervisningslokaler og på værkstedet. De sidste 2/3 dele er praktisk arbejde i værkstedet, som understøtter teoriundervisningen. 

Forud for Grundforløb 2 EUX Personvognsmekaniker har du gennemført og bestået 3 grundfag på C-niveau, som tages på EUX Grundforløb 1. For at blive optaget på Grundforløb 2 EUX uden først at gå på EUX Grundforløb 1, skal du have følgende fag: 

 

 • Dansk c-niv. - bestået 
 • Samfundsfag c-niv.  - gennemført 
 • Engelsk c-niv. - bestået 

 

Under Grundforløb 2 EUX Personvognsmekaniker gennemføres følgende grundfag sideløbende med de erhvervsspecifikke fag: 

 

 • Matematik c- niv 
 • Fysik c-niv 
 • Teknologi c-niv 

 

Hovedforløb 1-3 

Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder, H1-H3. På de tre hovedforløbsperioder modtages der undervisning i både de tekniske fag og moduler, som er beskrevet ovenfor samt de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A niveau, som ligger i EUX-fagpakken.  

 

En EUX Personvognsmekaniker har følgende x-fag på gymnasiale niveauer: 

Uddannelseslængde: 5 år med grundforløbene (4,5 år EUD) 

A niv * = der vælges mellem engelsk og matematik på A niveau 

 

På grundforløbet differentierer vi ud fra dine personlige behov og i forhold til dine kompetencer, og hvordan du lærer bedst. Det betyder opgaver med forskellige sværhedsgrader og forskellige former for afleveringer; praktisk udførelse, video eller lignende. 

På hovedforløbet differentieres på samme måde som grundforløbet. Vi differentierer i opgavernes sværhedsgrad samt selvstændigheden i opgaveløsningen på værkstedet på en måde, som understøtter elevens vej mod fagets mål. Differentiering giver dermed den enkelte elev mulighed for at opnå fagets mål i forskellige sværhedsgrader og tempi. 
 

Fagområderne på personvognsmekanikeruddannelsen er mange på både grund- og hovedforløb. Du vil opleve, at der vil blive undervist tværfagligt i de fag, hvor det giver mening. I det omfang det er meningsgivende, søges der et sammenspil mellem det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige. Det er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.  

Særligt om EO og EOP: 

På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, som øves i de mekanikerfaglige moduler. Hvert hovedforløb har således Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i, med stigende krav til selvstændighed i opstilling af problemformulering og valg af metoder, at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.  

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På Hovedforløb 1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På Hovedforløb 2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På Hovedforløb 3 kombineres der med Teknikfaget. 

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet skrives som en selvstændig større, skriftlig, tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt. 
 
På både grundforløb og hovedforløb vil gruppearbejde og samarbejde om løsning af opgaver fylde en stor del på uddannelsen. Det er vigtigt, at du træner i at kunne samarbejde med andre ude arbejdspladsen, og det er derfor en del af fagets mål. Se mål for præstationsstandarderne for erhvervsuddannelser i Bekendtgørelsen. 

På hovedforløbet anvendes værkstedslitteratur på både dansk, engelsk, svensk og tysk. På vores diagnosetestere anvendes både dansk og engelsk. Opgaveløsningen i værkstedet understøtter desuden fag som autofysik og matematiske udregninger såsom gearudvekslinger og motorberegninger. 

Undervisningen i de praktiske opgaver foregår i værksteder med indretning som på et helt normalt personvognsværksted. Opgaverne er udformet praksisrelateret på en sådan måde, så de ligner en normal hverdag, eller normalt forekommende opgaver på et ægte værksted. 

Vores udstyr er up to date, og vi bruger de samme mærker som ude i branchen. På værkstedet vil du komme til at arbejde med de samme diagnosetestere, emmisionstestere, 3D styretøjsudmålings-apparater samt Scope som i praksis i virksomheden.  

På både grund- og hovedforløb vil vi i den løbende feedback have særlig fokus på, hvordan du forholder dig til den opgave eller det emne, du er i gang med samt give feedback og en vurdering af, hvordan du udviser engagement og seriøsitet samt om du kan kommunikere og dokumentere dine opgaver.  

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på eux-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:  

 

 • at kunne opsøge ny viden og søge information 
 • at være vedholden i tilegnelsen af faglig viden 
 • at kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse 
 • at kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter 
 • at kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift 
 • at kunne inddrage viden fra forskellige fag 
 • at kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler 

   

På EO og EOP vil du opleve at få feedback på, hvordan det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige har indflydelse på hinanden og kan løfte hinanden. 

På hovedforløbet vil evalueringen foregå som en løbende dialog mellem dig, din gruppe og underviser i værkstedet gennem hele skoleforløbet. Alle opgaver i værkstedet afsluttes med en skriftlig aflevering fra din side omkring din/jeres opgaveløsning samt en elektronisk teoriprøve ved afslutningen af hvert fag. Feedback efter hvert fag hjælper dig til at se, hvor du er nu i forhold til at opnå fagets mål, og feed forward hjælper dig til det næste skridt mod målene. 

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 

 1. Feed Up - hvor er du på vej hen jf. Målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende 
 1. Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver 
 1. Feed Forward - hvad er det næste skridt mod målpindene? Hvad skal du gøre bedre næste gang? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver 

 

Særligt om EUX: 

EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, som er adgangsgivende til en række uddannelser på akademi- og videregående niveau, som fx maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne eller universiteterne. Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer som for dig er studieadgangsgivende. Uddannelsen har en almendannende opgave i at forme faglærte, som kan bidrage til sit fags udvikling, og som kan reflektere over sit erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst. 

 

Mål for indholdet af uddannelsens erhvervsspecifikke del er beskrevet med afsæt i officielle målpinde for de enkelte fag. Målpindene er koblet sammen med undervisningen i planerne for hvert emne. Du vil under bedømmelsen for hvert fag kunne se, hvilke målpinde der lægges særlig vægt på. Dette gælder for både grund- og hovedforløb. Se denne vægtning af målpinde for de enkelte fag på skoleforløbene i itslearning under de detaljerede LUP’er nederst på hjemmesiden. 

På grund- og hovedforløb vil du løbende modtage evaluering af dit arbejde med en afsluttende bedømmelse efter hvert fag. På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen. 

På grundforløbet gives der ved afslutningen en samlet standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen i uddannelsesspecifikke fag som personvognsmekaniker. Derudover skal du til en eksamen i et af følgende fag: dansk, engelsk, fysik eller matematik. I de fag, du ikke kommer til eksamen i, gives der en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen.  I fagene arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring, arbejde med epoxy og isocyanater, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE).  

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

På hovedforløbet bliver du lige som på Grundforløbet bedømt efter 7-trins-skalaen.  

Ved afslutningen af hvert fag bedømmes du i forhold til din opnåelse af fagets målpinde. Bedømmelsen tager udgangspunkt i dine præstationer på værkstedet, din afleverede opgave samt din afsluttende teoriprøve. Bedømmelse sker enten individuelt eller gruppevis under en samtale med din underviser. 

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på c-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen. 

Svendeprøve: 

Din 7. og sidste skoleperiode afsluttes med din svendeprøve. Opgaven, du skal løse på værkstedet, bestemmes ved lodtrækning. Prøven løber over 2 dage. Bedømmelsen sker efter 7-trins-skalaen og foretages efter endt prøve af din underviser samt 2 eksterne skuemestre fra branchen. 

De mere fagspecifikke beskrivelser af bedømmelser og bedømmelseskriterier finder du under de enkelte fag i fagene på læringsplatformen itslearning (se links nederst på denne side). 

TIL TOPPEN