Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Køletekniker

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

Allerede på grundforløbet bliver du sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i virksomhederne. Som elev er du allerede fagligt kvalificeret til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med oplæringens praktiske del, når du har bestået GF2. 

Teoridelen er bygget op, så der er en naturlig progression i uddannelsen, hvor emnerne bygger oven på viden fra det tidligere. Den praktiske del bygger på gennemgået teori. Alle skoleophold indeholder praktisk arbejde.    

Det planlagte faglige indhold på grundforløbet for Køleteknikeruddannelsen er yderligere uddybet og kan ses på vores læringsplatform Itslearning.  

Se link til undervisningsforløbet nederst på denne side. 

 

Vi differentier på opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger. 

Formålet med differentiering er, at du motiveres for at lære at udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at du skal kunne opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse og speciale. 

Differentiering giver mulighed for, at du kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene. 

Igennem store dele af køletekniker-uddannelsen arbejder du projektorienteret, da det afspejler virkeligheden fra praksis i virksomheder. 

Du arbejder med fagets grundlæggende del i starten af uddannelsen, og når grundlaget er på plads, indføres mere helhedsorienterede projekter, hvor køleteknik-fagets mange forskellige mål bliver kombineret med grundfagene.  

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en absolut kernekompetence for dig i dit arbejde som køletekniker. 

Du arbejder igennem hele uddannelsen tværfagligt med køleteknik i både matematik og engelsk, så fagene understøtter hinanden. 

Dele af køleteknik-undervisningen foregår i matematik og fysik, og omvendt bruges matematik og fysik hele tiden til at forstå og beregne køletekniske opgaver. Eks: Fysik og beregninger for varmetab i kølefysik understøtter matematik. 

Undervisningen på grundforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og båse, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppe-opgaver. 

Du opbygger forskellige installationer, som understøttes af den teori, der opnås igennem hele uddannelsen. Færdighederne skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb eller fag. 

Evalueringen vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback således: 
Der er en løbende dialog mellem du/din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet. 

Mundtlig feedback: 

Feed up - hvor er du på vej hen jf. målpindene. Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende. 

Feedback - hvor er du lige nu i processen mod målpindene. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver. 

Feedforward - hvad er det næste skridt mod målpindene?  Fokus på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver. 

Skriftlig feedback: 

På Grundforløb 2 modtager du løbende evalueringer efter afslutning af dine fag på skoleperioden. På certifikat-undervisningen ved eksaminationen. 

Evalueringerne indeholder følgende punkter: 

 • Motivation 
 • Fravær 
 • Fagligt teoretisk niveau 
 • Fagligt praktisk niveau 
 • Selvstændighed 
 • Omstillingsparathed 
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søgende er du efter praktikplads?) 
 • Specielle tiltag 

Bedømmelseskriterier og mål er beskrevet for hver opgave på vores læringsplatform Itslearning og er udgangspunktet for din feedback. 
Der vil løbende være skriftlige tests, som hele tiden er med til at give dig eller din kontaktlærer mulighed for at følge din progression i uddannelsen.  

Elev til elev feedback: 
Du (og dine klassekammerater) fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved indtagelse af forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega. 

I overgangen mellem grundforløb og hovedforløb stilles der en række kompetencekrav, der skal være opfyldt for, at du kan begynde på hovedforløbet.  

Disse mål er kort opsummeret for dig her: 

Du skal have viden om opbygning af køleanlæg og vise din praktiske viden om arbejde på køleanlæg. Du skal kunne vise din viden om håndtering og arbejde med kølemidler og de arbejdsprocesser, der indgår i faget.  

Du opnår viden om de tekniske områder indenfor køleteknik, hvor der arbejdes med både rør, el-teknik, miljø- og sikkerhedsregler samt arbejdet med alle de praktiske processer så som svejsning og samlingstekniker. Du lærer at servicere og vedligeholde forskellige typer af køleanlæg samt sikkerheden omkring dette arbejde.  

Du lærer at anvende IT til faglig informationssøgning og kommunikation.  

Sikkerheden og regler generelt for området betyder meget, og du opnår viden og færdigheder i dette indenfor faget. 

Du skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakterer:  

 • Matematik på E-niveau, bestået. 
 • Fysik på F-niveau, bestået. 
 • Engelsk på E-niveau, bestået.

På grundforløb 2 for Køleteknikeruddannelsen bedømmes du løbende samt afslutningsvis på forskellig vis alt efter faget: 

 1. Bestået/ikke bestået 
 1. Standpunktskarakter som afsluttende karakter 


På TEC giver vi karakterer ud fra 7-trinsskalaen.
 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve, der bedømmes med karaktererne bestået (BE) eller ikke bestået (IBE). 

Detaljeret LUP (ITSL-LUP)

Info på vej...

Info på vej...

TIL TOPPEN