Læs mere om uddannelsen på tec.dk

Herunder finder du vores Lokale Undervisningsplan (LUP) for Elektriker EUX

LUP’en er inddelt i to:

 • En overordnet beskrivelse der kan åbnes og foldes ud her på siden (WEB-LUP)
 • En detaljeret beskrivelse af Grundforløb 2 og hovedforløbene integreret sammen med de konkrete undervisningsaktiviteter for eleverne på skolens undervisningsplatform itslearning (ITSL-LUP)

Overordnet LUP (WEB-LUP)

 

Du kan nederst på denne side finde links til vores læringsplatform, hvor der er uddybende beskrivelser af de forskellige undervisningsforløb til uddannelsen.  

Skoleundervisningen er tilrettelagt, så der er en naturlig progression i uddannelsen, hvor emnerne bygger oven på viden fra det tidligere. Den teoretiske undervisning understøtter den praktiske undervisning og omvendt. Alle skoleophold indeholder såvel teoretisk som praktisk undervisning.    

Derudover suppleres undervisningen på grundforløb 2 med lokale fag som studieteknik, CV-skrivning og karriereforløb, som giver dig bedre forudsætninger for at finde en praktikplads.   

På grundforløbet arbejder du bl.a. med et projekt, hvori følgende fag indgår: el-faget, matematik, fysik, dansk, førstehjælp/brand, stillads, og sikkerhed ved EL-arbejde med spænding.  

Forud for Grundforløb 2 EUX-elektriker har du gennemført og bestået 3 grundfag på C-niveau, som tages på EUX Grundforløb 1. For at blive optaget på Grundforløb 2 EUX-elektriker uden først at gå på Grundforløb 1, skal du have følgende fag: 

 

 • Dansk c-niv. - bestået 
 • Samfundsfag c-niv.  - gennemført 
 • Engelsk c-niv. - bestået 

 

På Grundforløb 2 EUX gennemføres følgende grundfag sideløbende med el-faget:   

 

 • Matematik c- niv 
 • Fysik c-niv 
 • Erhvervsinformatik c-niv 

 

Grundforløbet omfatter også følgende certifikatfag, som skal gennemføres: 

 

 • Førstehjælp  
 • Elementær brandbekæmpelse 
 • Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding 
 • Rulle- bukkestillads 

 

Hovedforløb 1-3 

Hovedforløbet er opdelt i tre skoleperioder, H1-H3. På de tre hovedforløbsperioder modtager du undervisning i både de el-faglige fag og moduler, som er beskrevet nedenfor samt de gymnasiale fag (x-fag) på B- og A niveau, som ligger i EUX-fagpakken.  

En EUX-elektriker har følgende x-fag på gymnasiale niveauer: 

A niv * = der vælges mellem engelsk og matematik på A niveau 

Uddannelseslængde: 5 år med grundforløbene (4,5 år EUD) 

Hovedforløbsundervisningen på Hovedforløb 1 (H1) tager 20 uger. På Hovedforløb 1 arbejder du med de grundlæggende el-faglige færdigheder i en husinstallation samt mindre industri. 

Efter endt Hovedforløb 1 består uddannelsen af 4 moduler, som er fordelt over de resterende to hovedforløb. På TEC udbydes en modulpakke med fokus på intelligente bygningsinstallationer og smarte løsninger til både erhvervs- og boligbyggerier. 

Elektrikeruddannelsens elementer – link til Den store Blå (vejledning): https://evu.dk/den-store-blaa/ 

 

Der differentieres på opgaver i sværhedsgrad og selvstændighed afhængigt af dine forudsætninger.   

Formålet med differentiering er, at du motiveres for at lære og for at udvikle dine kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at du skal kunne opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse.   

Differentiering giver mulighed for, at du kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmaterialer, der understøtter undervisningsdifferentiering og dine forskellige veje til at opnå læringsmålene.  

I det omfang det er meningsgivende, søges der et sammenspil mellem det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige.  

Det er særligt udtalt i uddannelsens Erhvervsområde og Erhvervsområdeprojekt.  

Særligt om EO og EOP: 

På hver af de tre hovedforløb trænes du i at bringe viden og teori fra x-fagene i spil med den viden og praksis, som øves i de el-faglige fag og moduler. Hvert hovedforløb har således Erhvervsområde-forløb (EO1-3). Du øves i, med stigende krav til selvstændighed i opstilling af problemformulering og valg af metoder, at sætte uddannelsens to dele i perspektiv med hinanden.  

Progressionen i erhvervsområdet frem mod det afsluttende projekt understøttes af fagkombinationerne, som er fastsat af skolen. På Hovedforløb 1 kombineres det erhvervsspecifikke fag med Dansk A indenfor temaet erhvervsfaglig formidling og kommunikation. På Hovedforløb 2 kombineres der med Fysik B eller Matematik B. På Hovedforløb 3 kombineres der med Teknikfaget. 

Arbejdet med erhvervsområdet leder frem til det afsluttende Erhvervsområdeprojekt (EOP). Projektet skrives som en selvstændig større, skriftlig, tværfaglig opgave mellem et selvvalgt x-fag og et erhvervsspecifikt fag. Projektet ligger i umiddelbar forbindelse med svendeprøveforløbet og forsvares mundtligt. 

EL-faget 

Igennem hele elektrikeruddannelsen arbejder du projektorienteret, da det afspejler virkeligheden fra praksis i virksomheder.   

Vi arbejder med EL-fagets grundlæggende del i starten af uddannelsen, og når grundlaget er på plads, indføres mere helhedsorienterede projekter, hvor EL-fagets mange forskellige mål bliver kombineret med grundfagene.   

Projektstyring og samarbejde med andre faggrupper er en absolut kernekompetence for dig som elektriker i dit arbejde. 

Der arbejdes igennem hele uddannelsen tværfagligt med EL-faget i både dansk, matematik og fysik, så fagene understøtter hinanden.   

Dele af EL undervisningen foregår i matematik/fysik, og omvendt bruges matematik hele tiden til at bevise EL-faget.

Eks: Grundlæggende EL – og Matematik understøtter hinanden samt undervises i samme periode:  

Undervisningen på grundforløb og hovedforløb veksler mellem teori og praktisk arbejde i stand, læreroplæg og elevarbejde, individuelle opgaver og gruppe-opgaver.   

Du opbygger en stand, som understøttes af den teori, der opnås igennem hele uddannelsen. Standen skal bruges til den afsluttende bedømmelse af hvert forløb.   

Uddannelsen er praksis. I EUX-uddannelsen er fokus på, hvordan den teoretiske viden, den praktiske læring samt erfaringerne fra praktikken sammen skaber den viden, som er vigtig i nutiden og kan spille ind i de fremtidige behov i branchen.   

I teknikfaget på hovedforløbet sættes dine erhvervsspecifikke kompetencer ind i en bredere teknologisk kontekst, ligesom faget indeholder et praktisk element, hvor der er mulighed for at give udmønte det teoretiske og metodiske stof i fysiske produkter og prototyper. 

 

 

Feedback og evaluering vil på både grund- og hovedforløb ske i form af feedback, hvor der er en løbende dialog mellem dig/din gruppe og din lærer igennem hele skoleforløbet.   

Underviserne på TEC arbejder med struktureret feedback. Udover den løbende faglige formative feedback i det enkelte fag, er der på EUX-uddannelsen fokus på feedback på dine almene studiekompetencer såsom:  

 

 • at kunne opsøge ny viden og søge information 
 • at være vedholden i tilegnelsen af faglig viden 
 • at kunne anvende it i faglige sammenhænge til formidling og analyse 
 • at kunne anvende relevante metoder og teorier i forskellige faglige aktiviteter 
 • at kunne formidle faglig viden mundtligt og på skrift 
 • at kunne inddrage viden fra forskellige fag 
 • at kunne vurdere en faglig problemstilling fra forskellige vinkler 

 

På EO og EOP vil du opleve at få feedback på, hvordan det uddannelsesspecifikke og det gymnasiefaglige har indflydelse på hinanden og kan løfte hinanden. 

Mundtlig feedback:   

Feed Up - hvor er du på vej hen jf. Målpindene? Dette gøres i starten af skoleperioden og nogle gange løbende.  

Feed Back - hvor er du lige nu i processen mod målpindene? Dette gøres efter endt opgaveløsning, både via teori og praktiske opgaver.  

Feed Forward - hvad er det næste skridt mod målpindene?  Fokus er på, hvad du skal gøre bedre næste gang. Dette gøres efter endt opgaveløsning, både i teori og praktiske opgaver.  

Skriftlig feedback:   

På Grundforløb 2 og Hovedforløb 1 modtager du evaluering efter 5 uger, 10 uger og 15 uger. På modulerne i slutningen af et modul.   

Evalueringer er skriftlige og ligger på læringsplatformen Itslearning.  

Feedbacken og evalueringerne vil primært dreje sig om de faglige mål for uddannelsen. Men i dialogen vil der tillige indgå følgende elementer:  

 

 • Motivation  
 • Fravær  
 • Fagligt teoretisk niveau  
 • Fagligt praktisk niveau  
 • Selvstændighed   
 • Omstillingsparathed   
 • Mesterkontakt (hvor aktivt søgende er du efter praktikplads?)  
 • Specielle tiltag  

 

Elev til elev feedback:   

Du (og dine klassekammerater) fremlægger løsninger i form af test, cases og faglige problemstillinger for resten af holdet. I giver hinanden feedback ved indtagelse af forskellige roller, fx som kunde eller fagkollega.  

Særligt om EUX: 

EUX er en studiekompetencegivende uddannelse, som er adgangsgivende til en række uddannelser på akademi- og videregående niveau, som fx maskinmesterskolen, erhvervsakademierne, ingeniørhøjskolerne eller universiteterne. Målet for uddannelsen er, at du opnår de nødvendige erhvervsfaglige studiekompetencer, som for dig er studieadgangsgivende. Uddannelsen har en almendannende opgave i at forme faglærte, som kan bidrage til sit fags udvikling, og som kan reflektere over eget erhverv i en samfundsmæssig, kulturel og teknologisk kontekst.  

Alle specifikke mål for undervisningen er beskrevet detaljeret på vores læringsplatform, som du kan finde links til nederst på denne side.  

De overordnede mål for Grundforløb 2 er, at du har efter gennemført og bestået Grundforløb 2 kompetencemålene på grundlæggende niveau som elektriker og kan arbejde med installationer i en bolig/bygning med elektrisk carport.  

De overordnede mål for Hovedforløb 1 er, at du har gennemført og bestået Hoedforløb 1 kompetencemålene på rutineret/avanceret niveau som elektriker og kan arbejde med installationer i en bolig/bygning med tilknyttet værksted med mindre elinstallation i automatiske anlæg.  

Målet på Hovedforløb 2 og Hovedforløb 3 fremgår af de enkelte moduler, se evt. link: https://modulvalg.elektrikeruddannelsen.dk/dk/try-out/intro

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. Den afsluttende bedømmelse gives i forhold til de fastsatte mål for undervisningen samt det beskrevne bedømmelsesgrundlag og de bedømmelseskriterier, som fremgår for hver opgave og fag på vores læringsplatform (se links nederst på denne side). Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, hvilket kan være en standpunktskarakter og/eller en eksamens- eller prøvekarakter.  

Der gives karakter i alle fag efter hver skoleperiode, og du skal mindst opnå karakteren 02. I fag, hvor der ikke gives karakter efter 7-trins-skalaen, skal faget være bestået.  

På grundforløbet får du en samlet bedømmelse i form af en standpunktskarakter i det uddannelsesspecifikke fag samt i grundfagene. Du bedømmes tillige i grundforløbsprøven samt en grundfagsprøve. Øvrige certifikatfag bedømmes med bestået/ej bestået.  

I hovedforløbet bedømmes du såvel i forhold til de enkelte fag som en afsluttende bedømmelse efter hvert skoleforløb og afsluttende bedømmelse ved delsvendeprøven på Hovedforløb 1 samt svendeprøven.   

På modulerne/hovedforløbene efter Hovedforløb 1 og frem til svendeprøven bliver du bedømt både med en standpunktskarakter samt en afsluttende prøvekarakter.  

Foruden de erhvervsspecifikke prøver gennemføres der på EUX-uddannelsen i alt 8 eksaminer, som udtrækkes af undervisningsministeriet samt den afsluttende EOP-eksamen. Af grundforløbenes 6 grundfag på c-niveau udtrækkes 2 fag til eksamen. De resterende 6 eksaminer trækkes mellem hovedforløbenes x-fag efter HTX-bekendtgørelsen. 

Der henvises i øvrigt til TEC´s eksamens- og ordensreglement i forbindelse prøver og bedømmelse.  

TIL TOPPEN